logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


 


Lees meer over de technieken op deze pagina's.
line

Nutricycle

 

De afzet van mest en digestaat vormt momenteel een aanzienlijke kost voor de veeteelt- en biogassector, onder andere door de hoge gehaltes aan nutriënten en de daarvoor beperkte, beschikbare afzetruimte binnen Vlaanderen.

Terzelfdertijd worden in de land- en tuinbouw grote hoeveelheden kunstmeststoffen gebruikt. De productie van kunstmest vergt aanzienlijke hoeveelheden energie, en bovendien raken natuurlijke voorraden van bepaalde nutriënten, zoals P, geleidelijk aan uitgeput.

Hoofddoelstelling van dit project is te onderzoeken hoe macro- en micronutriënten die aanwezig zijn in mest en digestaat kunnen gerecupereerd en gevaloriseerd worden als duurzame kunstmestvervangers en aldus een kringloopsluiting van nutriënten te verwezenlijken. In dit project wordt samengewerkt met diverse technologie-aanbieders die technieken zullen testen voor het recupereren en opconcentreren van nutriënten uit mest of digestaat.

Concrete doelstellingen:

  • Inventarisatie bestaande technieken voor nutriëntrecuperatie uit mest en digestaat
  • Testen van verschillende technieken (ammoniakstripping en ammoniumsulfaatrecuperatie; struvietvorming; doorgedreven scheiding) voor nutriëntrecuperatie uit mest/digestaat op labo-schaal en in pilootopstellingen
  • Landbouwkundige waarde onderzoeken van nutriëntstromen dmv veldproeven
  • Onderzoek wettelijk kader rond productie/gebruik/vermarkting van “groene” kunstmeststoffen of kunstmestvervangers
  • Onderzoek vermarktingsmogelijkheden van “groene” kunstmeststoffen of kunstmestvervanger

PUBLICATIES project:
- Potentieel voor mestafgeleiden als grondstof in de minerale meststoffen- of chemische industrie

 


Created by Westsite