logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


 


Lees meer over de technieken op deze pagina's.
line

Afzet eindproducten

 

Bij de afzet van eindproducten van de mestverwerking zijn op Europees, federaal en regionaal vlak verschillende regelgevingen van toepassing. Op Europees vlak gelden de Verordening (EG) 1069/2009 en de Verordening (EG) 1013/2006. Op federaal niveau is het Koninklijk Besluit van 28/01/2013 betreffende de handel in meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten van kracht, terwijl op regionaal vlak het Mestdecreet en het VLAREMA van toepassing zijn. 

In onderstaande tabel staat voor elk eindproduct welke regelgeving van toepassing is. Daarnaast is telkens tussen haakjes de bevoegde administratie weergegeven. Deze tabel is enkel van toepassing binnen de EU. 
Voor export buiten de EU kunnen, afhankelijk van het land van bestemming (die het eindproduct al of niet als een afvalstof beschouwt), bijkomende eisen aan het product worden gesteld of zijn er bepaalde procedures niet meer van toepassing. In dergelijke gevallen is het belangrijk goed te informeren bij het land van bestemming. 
Daarnaast moet eveneens rekening worden gehouden met de regelgeving geldend in het land van bestemming, zoals de NF U-regelgeving in Frankrijk of de Düngemittelverordnung in Duitsland.

 

Export van verwerkte dierlijke mest (gedroogd, gecomposteerd,…)

Export na co-verwerking van mest en organische afvalstoffen

Export van niet-verwerkte dierlijke mest voor gebruik op land of voor verwerking in een erkende installatie buiten Vlaanderen

Afzet in parken en tuinen (particuliere afzet)

Verordening (EC)1069/2009
(Europees)

 Ja 
(Mestbank) 

Ja 
(Mestbank)

Ja 
(Mestbank)

Ja 
(Mestbank)

Verordening (EC) 1013/2006(Europees) 

Nee

Ja (OVAM)

Ja*
(Mestbank)

Nee

KB van 28/01/2013 (Federaal)

Nee

Nee

Nee

Ja 
(FOD Volksgezondheid)

VLAREMA 
(Gewestelijk)

Nee

Ja
(OVAM)

Nee

Ja** 
(OVAM)

Mestdecreet (Gewestelijk)

Ja 
(Mestbank)

Ja 
(Mestbank)

Ja 
(Mestbank)

Ja 
(Mestbank)
Opmerkingen tabel:
* De Mestbank stelt de vraag aan de bevoegde admnistratie in het land van bestemming; Indien het land van besetemming het eindproduct als een afvalstof beschouwt, dient de verdere opvolging van het transport te gebeuren conform de Europese transportverordening 1013/2006
** Bij eindproducten van co-verwerking 


Voor meer informatie over deze wetgeving en de specifieke voorwaarden voor eindproducten van de mestverwerking, contacteer VCM.

Onder Publicaties vindt u de brochure 'exportregelgeving mestproducten voor de Franse afzetmarkt'.

Laatste aanpassing: januari 2014

 


Created by Westsite