logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


 
Bent u op zoek naar specifieke informatie over mestverwerking?
Lees meer
line

Publicaties

 

VCM brochureVCM brochures VCM brochureVCM Persnota's VCM brochureExterne brochures

VCM brochures


Hier vindt u een overzicht van alle VCM-publicaties. U kan deze publicaties downloaden of elektronisch bestellen.

19-9-2017
Enquête operationele stand van zaken mestverwerking in Vlaanderen 2016
Naar jaarlijkse gewoonte bevraagt het VCM de mestverwerkingssector over de stand van zaken en evoluties in de mestverwerking in Vlaanderen.
In dit rapport vindt u een overzicht van alle resultaten.  

6-7-2017
VCM visienota 2017
VCM analyseert de voorwaarden voor een circulaire economie in de mestverwerking
Zowel op Europees als regionaal beleidsniveau staat de evolutie naar een circulaire economie hoog op de agenda. Deze evolutie heeft ook betrekking op de mestverwerkingssector, waarbij nutriëntenrecuperatie en de productie van andere nuttige producten uit dierlijke mest, steeds belangrijker worden. Desondanks zijn de beschikbare technieken, huidige wetgeving en markt, rendabiliteit van de technieken en de bijhorende maatschappelijke draagkracht nog niet voldoende op elkaar afgestemd.
Het realiseren van een transitie in de mestverwerking naar een circulaire economie, vergt zowel van de sector als de overheid grote inspanningen. Daarom heeft het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM vzw) een visienota opgesteld. U kan deze hier downloaden.

27-4-2017
VCM Jaarverslag 2016
Tijdens de Algemene Vergadering van 20 april 2017 werd het nieuwe VCM-jaarverslag voorgesteld  

22-11-2016
Update Regelgeving opslag mest op kopakker in Frankrijk
Met deze informatiefiche (d.d. november 2016) wil VCM een overzicht geven van de huidige Franse reglementering rond opslag van mestproducten op de kopakker.

5-7-2016
Enquête operationele stand van zaken mestverwerking in Vlaanderen 2015
Naar jaarlijkse gewoonte bevraagt het VCM de mestverwerkingssector over de stand van zaken en evoluties in de mestverwerking in Vlaanderen.
In dit rapport vindt u een overzicht van alle resultaten. 

12-5-2016
Jaarverslag 2015
Tijdens de Algemene Vergadering van 27 april 2016 werd het nieuwe VCM-jaarverslag voorgesteld  

22-10-2015
Brochure export Duitsland
VCM heeft voor u alle wetgeving op een rijtje gezet die in acht dient genomen te worden bij de export naar Duitsland. 
Het eerste deel van de brochure bespreekt de verschillende wetgevingen en hun relevantie voor de export van Vlaamse mest- en digestaatproducten, het tweede deel bevat enkele nuttige stappenplannen die u kan volgen bij de export naar Duitsland.
Vragen of opmerkingen? Contacteer ons gerust!

13-10-2015
VCM-brochure wetgeving eindproducten geactualiseerd
De VCM-brochure "Overzicht wetgeving bij afzet eindproducten van mestbe- en verwerking" werd in 2015 geactualiseerd. In deze brochure worden de verschillende bepalingen ivm eindproducten bij mestverwerking n de Europese, federale en gewestelijke wetgeving kort toegelicht.
Laatste aanpassing: 13 oktober 2015

1-7-2015
Uitrijden effluent binnen MAP5
Het nieuwe mestdecreet bevat een aantal wijzigingen voor het uitrijden van effluent van een biologische mestverwerkingsinstallatie. Om meer duidelijkheid te scheppen, stelde het VCM dit overzicht op van de nieuwe uitrijregeling voor effluent. Deze nieuwe regeling gaat in vanaf 1 januari 2016.

Voorlopig werd nog geen rekening gehouden met derogatiepercelen. Zodra de randvoorwaarden hiervoor gekend zijn, zal het overzicht verder aangevuld worden.

6-7-2015
Meerwaarde nacompostering van dikke fractie digestaat onderzocht
In deze studie werd een grondige kwaliteitsanalyse van de dikke fractie van digestaat gedaan, gekoppeld aan een evaluatie van een eventuele bijkomende compostering op de site om na te gaan of deze een significante invloed heeft op de stabiliteit van het product. De resultaten dienen in de eerste plaats om de hoge kwaliteit waaraan Vlaamse digestaatproducten voldoen aan te tonen met objectieve gegevens. U kan de samenvatting hier raadplegen. 

6-7-2015
Brochure recuperatie van fosfor uit varkensmest en digestaat
VCM heeft een studie uitbesteed om de technische en economische haalbaarheid van de verwijdering van fosfor uit Vlaamse dierlijke mest en digestaat na te gaan; dit via doorgedreven scheidingstechnieken en fosforprecipitatie. Op die manier kan de aanwezige koolstof in de dierlijke mest optimaal benut worden op Vlaamse landbouwgrond en kan het afgescheiden fosfaat vermarkt worden naar landbouw en/of industrie. VCM stelde een brochure op met de belangrijkste resultaten van dit onderzoek

1-7-2015
Enquête operationele stand van zaken mestverwerking in Vlaanderen 2014
Naar jaarlijkse gewoonte bevraagt het VCM de mestverwerkingssector over de stand van zaken en evoluties in de mestverwerking in Vlaanderen.
In dit rapport vindt u een overzicht van alle resultaten.

12-6-2015
Resultaten ARBOR project rond nutriënten uit digestaat
Tijdens het Europese Arbor project werd gedurende 4 jaar onderzocht door VCM, Inagro en de Universiteit van Gent wat de mogelijkheden zijn om nutriënten uit digestaat te recupereren. De komende maanden publiceren wij de resultaten uit het onderzoek rond fosforrecuperatie en de composteringsmogelijkheden van digestaat, maar u kan nu reeds de resultaten van het marktonderzoek en de bemestingsproeven met digestaat raadplegen.

28-5-2015
Rapport: potentieel voor mestafgeleiden in de industrie
Dit rapport focust op de mogelijke afzetpistes voor producten uit de mestverwerkingssector in de chemische industrie. Om deze afzetpiste te kunnen bewandelen, werden tijdens het MIP-project Nutricycle heel wat technische en wetgevende knelpunten geïdentificeerd, die in dit rapport opgelijst en verder toegelicht worden. 

7-5-2015
Jaarverslag 2014
Tijdens de Algemene Vergadering van 28 april 2015 werd het nieuwe VCM-jaarverslag voorgesteld  

20-4-2015
Brochure Compostering rundermest
Er is steeds meer interesse in scheiding van melkveedrijfmest in Vlaanderen om een P-arme dunne fractie op het bedrijf als meststof te kunnen inzetten. Afzet van de dikke fractie blijft echter moeilijk. Het VCM heeft daarom, i.s.m. ILVO, een composteerproef voor de dikke fractie van rundermest opgezet. De resultaten kan u raadplegen in deze brochure.

20-4-2015
Brochure Veldproeven met biogebaseerde meststoffen
 Verschillende Vlaamse onderzoeksinstellingen deden de voorbije jaren veldproeven met producten als digestaat, gescheiden mestfracties, spuiwater, struviet, etc. De Universiteit van Gent nam het initiatief om het onderzoek hierrond te bundelen in één vlot leesbare brochure. U kan de brochure hier raadplegen.

2-4-2015
Eindrapport Optimanure: composteren van rundermest
In 2014 start het VCM in samenwerking met het ILVO een proef rond de optimale aanwending van runderstalmest en de dikke fractie van runderdrijfmest.  
De resultaten van dit onderzoek kan u in dit eindrapport nalezen

23-1-2015
Kleinschalige vergisting - Praktijkvoorbeelden in binnen- & buitenland
Kleinschalige vergisting won de voorbije vier jaren sterk aan belang. Om de sector optimaal te informeren over het marktaanbod vandaag, publiceren Inagro, VCM, Biogas-E & DLV InnoVision een brochure met praktijkvoorbeelden en een overzicht van constructeurs in binnen- & buitenland. Samen met SBB organiseert Inagro op 30 januari ook een studienamiddag om de melkveesector optimaal te informeren over recente evoluties op vlak van o.m. vergunningsaanvragen en VLIF-steun. 

3-7-2014
Rapport enquête operationele stand van zaken mestverwerking in Vlaanderen 2013
In vergelijking met 2012 is de Vlaamse operationele mestverwerkingscapaciteit, exclusief export, met ongeveer 1,8 miljoen kg stikstof toegenomen (+8,3%) in 2013. Deze conclusie kwam naar voren uit de resultaten van de recente VCM-enquête.  Uit de resultaten van deze bevraging blijkt dat in 2013 34,8 miljoen kg stikstof (N) uit dierlijke mest werd verwerkt (incl. export), dit betekent een stijging van 12% tegenover 2012.

26-6-2014
Een luchtwasser, wat nu?
Overzicht van de types, wettelijke verplichtingen en praktijkvoorbeelden van luchtwassers.
Uitgegeven door de Provincie Vlaams-Brabant.

19-5-2014
Jaarverslag 2013
Tijdens de Algemene Vergadering van 29 april 2014 werd het nieuwe VCM-jaarverslag voorgesteld 

14-4-2014
Brochure: exportregelgeving mestproducten voor de Franse afzetmarkt
VCM stelde een brochure op met een overzicht van de wetgeving die voor export van mestproducten naar Frankrijk van toepassing is. U kunt de brochure hier downloaden.
Deze brochure werd gerealiseerd in het kader van het Interreg IVB project ‘Biorefine’ en het MIP3 project ‘Nutricycle’.

4-7-2013
Enquete operationele stand van zaken mestverwerking in Vlaanderen 2012
Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking peilt jaarlijks naar de effectieve stand van zaken en evoluties in de mestverwerking in Vlaanderen. Uit de resultaten van de recentste VCM-enquête blijkt dat er in 2012 in Vlaanderen ongeveer 27,9 miljoen kg stikstof uit dierlijke mest werd verwerkt.

 

4-6-2013
Inventaris technieken nutriëntrecuperatie uit digestaat
In het kader van het Europees Interreg-project ARBOR werden door VCM de verschillende technieken voor nutriëntrecuperatie uit digestaat beschreven in een rapport.
U kan het rapport hier dowloaden.
 

23-5-2013
VCM Jaarverslag 2012
Tijdens de Algemene Vergadering van 30 april 2013 werd het nieuwe VCM-jaarverslag voorgesteld. 

9-12-2011
Handleiding voor het indienen van een massaprotocol van een mestverwerkingsinstallatie
De Mestbank streeft ernaar dat met ingang van 1 januari 2013 het nieuwe wettelijk kader voor massa- en nutriëntenopvolging bij mestverwerking van toepassing wordt. 
Na evaluatie door de Mestbank van een aantal ingediende massaprotocols heeft VCM de handleiding voor het opstellen van een massaprotocol aangepast om u een beter beeld te geven van de verwachte gegevens bij het indienen van het massaprotocol. In bijlage vindt u eveneens een voorbeeld-excel voor het opstellen van uw jaarlijkse rapportering bij de aangifte, waarin u eveneens de controleberekeningen terugvindt.

9-8-2011
Enquete operationele stand van zaken mestverwerking in Vlaanderen 2011
Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking peilt jaarlijks naar de effectieve stand van zaken en evoluties in de mestverwerking in Vlaanderen. Uit de resultaten van de recentste VCM-enquête blijkt dat er in 2011 in Vlaanderen ongeveer 26,3 miljoen kg stikstof uit dierlijke mest werd verwerkt.

 

8-5-2011
VCM Jaarverslag 2011
Tijdens de Algemene Vergadering van 24 april 2012 werd het nieuwe VCM-jaarverslag voorgesteld.

9-8-2011
Enquete operationele stand van zaken mestverwerking in Vlaanderen 2010
Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking peilt jaarlijks naar de effectieve stand van zaken en evoluties in de mestverwerking in Vlaanderen. Uit de resultaten van de recentste VCM-enquête blijkt dat er in 2010 in Vlaanderen ongeveer 23 miljoen kg stikstof uit dierlijke mest werd verwerkt.

27-6-2011
Brochure “Code van goede praktijk – Verwerking van vloeibare mest”.
VCM organiseerde onlangs samen met VLM-Mestbank een aantal sensibiliserende info-avonden rond ‘Goede praktijken bij verwerking van vloeibare mest’. Op de 2 avonden werden heel wat tips ivm goed beheer meegegeven en werden daarnaast ook een aantal knelpunten aangekaart. In navolging van de info-avonden hebben wij de tips gebundeld in een brochure die een soort ‘code van goede praktijk’ voor de verwerking van vloeibare mest moet worden.

28-6-2011
Instructieborden Code van een goede praktijk
Hier kan u de Word versie van de instructieborden downloaden en aanpassen voor uw bedrijf

8-5-2011
VCM Jaarverslag 2010
Tijdens de Algemene Vergadering van 26 april 2011 werd het nieuwe VCM-jaarverslag voorgesteld.

21-1-2011
Nieuwe Poster VCM "Van mest tot waardevol eindproduct"
Naar aanleiding van Agriflanders heeft het VCM een nieuwe poster ontworpen om de eindproducten te promoten.
U kan deze hier bekijken

15-1-2010
Enquete operationele stand van zaken mestverwerking in Vlaanderen 2009-2010
Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking peilt jaarlijks naar de effectieve stand van zaken en evoluties in de mestverwerking in Vlaanderen. Uit de recentste resultaten van deze enquête blijkt dat de mestverwerkingscapaciteit in Vlaanderen het afgelopen jaar opnieuw is toegenomen.

22-4-2010
VCM Jaarverslag 2009
Tijdens de Algemene Vergadering van 19 april ll. werd het nieuwe VCM-jaarverslag voorgesteld.
De titel van het jaarverslag is: Jaar van vernieuwing en verruiming.

15-1-2010
Enquete operationele stand van zaken mestverwerking in Vlaanderen 2008-2009
De mestverwerkingssector draait op volle snelheid. Uit de recentste resultaten van de VCM-enquête blijkt dat de mestverwerkingscapaciteit blijft stijgen, terwijl de sector nog in volle expansie is. 

17-6-2009
VCM-jaarverslag 2008

27-4-2009
Mestverwerkingscapaciteit in Vlaanderen stijgt opmerkelijk
Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking peilt jaarlijks naar de effectieve stand van zaken en evoluties in de mestverwerking in Vlaanderen. Uit deze recentste resultaten van de jaarlijkse VCM-enquête blijkt dat de mestverwerkingscapaciteit het afgelopen jaar, net als de vorige twee jaren, opmerkelijk gestegen is

21-5-2008
VCM-jaarverslag 2007

15-1-2008
Communiceren rond mestverwerking en vergisting
De bouw van mestverwerkings- of vergistingsinstallaties roept vaak vragen en ongerustheid op in de omgeving. Het is daarom belangrijk om een constructieve dialoog tussen initiatiefnemers en de buurt op te bouwen. Hiervoor hebben VCM en Biogas-E de brochure “Communiceren rond mestverwerking en vergisting” opgemaakt.

10-12-2007
Enquete operationele stand van zaken mestverwerking in Vlaanderen 2006-2007
De mestverwerkingssector draait op volle snelheid. Uit de recentste resultaten van de VCM-enquête blijkt dat de mestverwerkingscapaciteit blijft stijgen, terwijl de sector nog in volle expansie is. 

16-11-2007
Vergisting op boerderijschaal: techniek, grondstoffen en eindproducten

Deze brochure is een uitgave van het Interreg IIIB project 'North Sea Bio Energy', het ADLO demonstratieproject 'Digestaat als alternatief voor kunstmest' en het IWT project 'Energiebouw'.

1-3-2007
DVD 'mestverwerking in beeld'
14 bedrijfsfilms van (± 5'):
Bio Armor, Compofert, Danis-Discover, Debrabandere/Laviedor, De Vloo, Ecomac, FAP, Farmers Freedom, Flanamat, Maes, Ostyn, Samagro, Trevi, Wecobiosol

Kostprijs: € 40 (+ € 5 verzendkosten)*  (*binnen België)
opmaak met financiële steun van VLM-Mestbank; algemene coördinatie door VCM.

1-4-2007
VCM-jaarverslag 2006

11-1-2007
Informatiefiche 'Mestverwerking en het nieuwe mestdecreet'

11-1-2007
Informatiefiche 'Wetgeving bij mestverwerking'

11-1-2007
Informatiefiche 'Inplanting van mestverwerkingsinstallaties'

11-1-2007
Informatiefiche 'Technieken voor mestverwerking'

11-1-2007
Informatiefiche 'Mestverwerking en energie'

11-1-2007
Informatiefiche 'Mestverwerking: stand van zaken'

1-10-2006
Enquete operationele stand van zaken mestverwerking in Vlaanderen 2005-2006

1-5-2006
VCM-jaarverslag 2005

16-3-2006
VCM - STIM nieuwsbrief 'Er zit energie in mestverwerking'

1-11-2005
Enquête operationele stand van zaken mestverwerking in Vlaanderen 2004-2005

1-3-2005
VCM-jaarverslag 2004

1-11-2004
Overzicht van de wetgeving bij eindproducten van de mestverwerking

1-8-2004
VCM-knelpuntennota mestverwerking

1-8-2004
VCM - knelpuntennota mestverwerking (toelichting)

1-2-2004
Mestverwerking op het landbouwbedrijf: mogelijkheden en kostprijs
Deze brochure omvat een analyse van de kostprijs van de verschillende operationele mestverwerkingssystemen, toepasbaar op het landbouwbedrijf.
Deze brochure is opgemaakt in samenwerking met STIM-mestverwerking. 

VCM Persnota's


15-1-2008
Communiceren rond mestverwerking en vergisting
Het VCM en Biogas-e lanceren een brochure voor de initiatiefnemers van mestverwerking of vergisting met diverse tips over communicatie. Hier kan u het persbericht downloaden. De brochure zelf kan u hierboven downloaden.
10-12-2007
Met de mestverwerking in volle vaart!
De mestverwerkingssector draait op volle snelheid. Uit de recentste resultaten van de VCM-enquête blijkt dat de mestverwerkingscapaciteit blijft stijgen, terwijl de sector nog in volle expansie is. 

Externe brochures


Hier vindt u een overzicht van interessante publicaties over mestverwerking en aanverwante aspecten.

10-6-2016
Optimanure: Optimaliseren van de opslag en behandeling van vaste rundermest via compostering of inkuilen
In de context van MAP V en de programmatische aanpak stikstof (PAS) wordt door ILVO onderzocht of de opslag en bewerking van vaste rundermest geoptimaliseerd kan worden om minder nutriënten te verliezen en een meer kwaliteitsvolle meststof te bekomen. In die context worden de mogelijkheden van composteren en inkuilen onderzocht op labo- en praktijkschaal.
10-6-2016
Optimaliseren van de opslag en bewerking van runderstalmest op de kopakker
Interessante brochure opgemaakt door ILVO ism Departement Landbouw en Visserij. 
8-12-2015
Mestrapport 2015
Uit het Mestrapport 2015 blijkt dat het mestaanbod in Vlaanderen oordeelkundig afgezet kan worden, dankzij het gebruik van nutriëntenarme voeders, de verwerking en export en de extra afzetmogelijkheid door derogatie. Maar ondanks de duidelijke vooruitgang van de waterkwaliteit de voorbije 15 jaar, verbetert de waterkwaliteit niet overal voldoende snel. In sommige regio’s komen nog teveel nutriënten in het grond- en oppervlaktewater terecht door inefficiënt gebruik van meststoffen. Het is een grote uitdaging om via de maatregelen van MAP5 de waterkwaliteitsdoelstellingen te halen.
12-6-2015
Rapport Europese Commissie rond het gebruik van digestaat in de Europese lidstaten
Vorige week publiceerde de Europese Commissie een rapport rond de huidige omvang van de biogassector in Europa, en de productie van digestaat. Hierbij werd de focus gelegd op het statuut van digestaat in de verschillende lidstaten. Uit het rapport blijkt duidelijk dat de interpretatie “digestaat is dierlijke mest van zodra er mest wordt vergist”, zoals die in Vlaanderen opgaat, lang niet voor alle lidstaten geldt.
5-3-2013
Onderzoek over optimale aanwending van biologische mest voor een gezond biologisch gewas
 Het onderzoeksdomein Teelt & Omgeving van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), de Afdeling Biologische Productie van Inagro vzw, en de Vakgroep Bodembeheer van de Universiteit Gent werkten de voorbije 2 jaren aan het project "Optimale aanwending van biologische mest van kippen en herkauwers voor een gezond biologisch gewas".

Bodemvruchtbaarheid en bemesting: uitdagingen voor de biologische sector in Vlaanderen
In het streven naar lokaal gesloten kringlopen en regionale productie binnen de biologische sector, vormt het gesloten, gemengde bedrijf het ideaalbeeld. Daarin zijn vraag en aanbod van productiemiddelen volledig op elkaar afgestemd. Echter, de biologische landbouw is in volle ontwikkeling en hij wordt gekenmerkt door een sterk vraaggedreven markt. Net als in de gangbare landbouw werd er doorheen de jaren sterker gespecialiseerd. De disproportie die zodoende ontstaan is tussen de verschillende biologische deelsectoren heeft als gevolg dat vraag en aanbod van biologische grondstoffen sterk uit elkaar kwam te liggen.
Bovendien gaan op ieder landbouwbedrijf onvermijdelijk en structureel nutriënten verloren door de afvoer van producten richting consument alsook door uitspoeling of vervluchtiging. Biologische landbouwers kunnen dit ten dele voorkomen of compenseren door de keuze van gewassen en groenbedekkers. Maar ze doen ook beroep op inputs uit het gangbare circuit of uit het buitenland. Bepaalde gangbare grondstoffen zoals mest zijn bovendien duidelijk goedkoper dan de biologische variant en de regelgeving staat aanvoer van bepaalde gangbare mesttypes toe, als er geen biologische mest voorhanden is.
Desalniettemin moet op biobedrijven de bodemvruchtbaarheid het resultaat zijn van vruchtwisseling, groenbemesting en toepassing van dierlijke mest afkomstig van biologische productie. Uitdagingen situeren zich niet enkel op landbouwtechnisch maar ook op socio-economisch, logistiek en juridisch vlak.
Op vraag van en in samenwerking met de biosector werden in deze studie knelpunten en kansen op het vlak van bemesting voor de biologische sector in Vlaanderen in kaart gebracht. Er werd gekeken naar de omvang en kwaliteit van het aanbod biologische dierlijke mest en naar de beschikbaarheid, de herkomst, de verhandeling en de aanwending van de verschillende mesttypes op de biologische landbouwbedrijven.

6-11-2012
Voortgangsrapport Mestbank 2012
Jaarlijks maakt de Mestbank een Voortgangsrapport op. Daarmee informeert ze de Vlaamse minister van Leefmilieu over de stand van zaken van de mestproblematiek in Vlaanderen.
Lees meer
24-5-2012
Mestverwerkingactiviteiten in Europa
In opdracht van DG Environment van de Europese Commissie werd door een Deens en Spaans studiebureau in 2011 een grootschalige studie over de mestverwerkingactiviteit in Europa uitgevoerd. Dit onderzoek werd uitgevoerd omdat dit thema een punt van aandacht is in het huidige EU- en nationale beleid en omdat er tot dusver nog geen officiële statistieken over mestverwerking in de EU bestonden.
Er werd een onderverdeling gemaakt in 5 grote subtaken: (1) inventarisatie van de mestverwerkingactiviteiten, (2) beschrijving van de operationele technieken, (3) beschrijving van de mogelijke eind- en nevenproducten, (4) beoordeling van de economische haalbaarheid en de milieuprestaties, en (5) inschatten van de toekomstige trends voor de mestverwerking in de EU. VCM leverde de nodige gegevens voor Vlaanderen die werden gebruikt in de inventarisatie van de mestverwerkingactiviteiten in de EU (Rapport I) en nam deel aan de ronde tafel discussie waarop rapport V gebaseerd is. De resultaten van deze studie werden recent gepubliceerd in 5 rapporten die kunnen gedownload worden op de site van DG Envi.

Wij hebben deze 5 rapporten hier voor u samengevat.

24-5-2012
Doctoraat Bart Van der Straete
Bart Van der Straeten (bio-ingenieur, landbouw) doctoreerde (2006-2010) bij de vakgroep landbouweconomie (UGent) op het IWT project ‘prijsvorming en allocatie van verhandelbare rechten in de Vlaamse land- en tuinbouwsector’.
In de Vlaamse dierlijke productiesector wordt gebruik gemaakt van verhandelbare rechten om aanbods- of milieueffectenbeheersing te doen, zoals o.a. het mestbeleid gebaseerd is op 3 systemen van verhandelbare rechten. Het doctoraat plaatst de verschillende beleidsmaatregelen die zijn opgelegd binnen het mestbeleid in een kader van verhandelbare rechten. Het nieuwe kader biedt een nieuwe invalshoek van waaruit het mestbeleid geanalyseerd kan worden en biedt de mogelijkheid de impact van individuele beleidsmaatregelen te analyseren en tegelijk een globale kijk op het mestbeleid te krijgen. In hoofdstuk 9 van het doctoraat wordt, met behulp van gegevens verkregen van VCM, een ex-ante analyse gemaakt over de theoretische, extra vraag naar mestverwerking onder de regelgeving van MAP IV.
Het grootste deel van het doctoraat analyseert de impact van individuele beleidsmaatregelen. Het is aangetoond dat beleidskeuzes in zowel de implementatie van het beleid zelf als in het organiseren van de rechtenmarkt een invloed hebben op de efficiëntie en effectiviteit van het beleid, op de structurele ontwikkeling van een sector en op het geobserveerde gedrag van de landbouwer. Dit doctoraat beschrijft enkele tools die gebruikt kunnen worden om belangrijke beslissingen te nemen, gebaseerd op een uitgebreide analyse.
U kan het volledige document hier raadplegen


29-5-2012
Voortgangsrapport Mestbank 2011
lees meer
18-1-2010
Voortgangsrapport Mestbank 2010
lees meer
Beleidsnota Leefmilieu en Natuur (2004-2009)
neergelegd door Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur 
Beleidsnota Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid (2004-2009)
neergelegd door Yves Leterme, Vlaams minister van Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid
Bedrijf en Milieu versie 2013
Vlao-brochure over alle milieuwetgevende verplichtingen.
Handleiding milieuvergunningsaanvraag versie 2013
Toelichting bij het aanvragen van een milieuvergunning.
Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning versie 2013
Vlao-brochure over het aanvragen van een stedebouwkundige vergunning. 
VLAO Subsidieleidraad
Vlao-brochure met een overzicht van de belangrijkste maatregelen voor milieu- en energieinvesteringen, onder meer omtrent financiële steun bij de energieproductie uit mest (verhoogde investeringsaftrek, groene stroomcertificaten en warmtekrachtkoppelingscertificaten).
Valorisatie van resteffluenten afkomstig van de mestverwerking
Studie uitgevoerd van december 2002 tot april 2005 in opdracht van de VLM. 
Lees meer
BBT-Studie Mestverwerking
Best Beschikbare Technieken voor Mestverwerking - VITO (derde uitgave)
Lees meer
Voortgangsrapport Mestbank 2006
Voortgangsrapport Mestbank 2007
lees meer
6-3-2009
Voortgangsrapport Mestbank 2008
lees meer
9-12-2009
Voortgangsrapport Mestbank 2009
lees meer
Mestverwerking en mogelijke emissies naar oppervlaktewater
De Rijkswaterstaat uit Nederland brengt in deze brochure de uitgangspunten vanuit het waterbeheer voor de werking van mest. Het VCM maakte deel uit van een workshop die aan de grondslag ligt van deze publicatie. 
6-3-2009
Brochure Vergisting: Omzetten van biomassa in een energierijk gas
31-7-2013
brochure waarborgregeling
28-7-2014
Mestmarkt met enorme potentie
 persartikel 'Mestmarkt met enorme potentie'
13-8-2014
Essential quality and labelling requirements
22-7-2015
Programma Biorefine end conference
1-12-2016
Brochure BioEcoSIM project
brochure
16-3-2017
Mestrapport 2016
 Het Mestrapport 2016 werd onlangs gepubliceerd. Het rapport geeft een stand van zaken van het mestbeheer in Vlaanderen. Het Mestrapport blijft een belangrijke bron van informatie, zowel voor de beleidsmakers als andere betrokken actoren in het mestgebeuren. U kan het hier bekijken.

Created by Westsite