Staalname en analyse van mest

Vanaf 1 januari 2018 gaat nieuwe wetgeving over het gebruik van mestsamenstellingen in voege.

De belangrijkste wijzigingen voor de mestverwerker zijn:

  • de analyseplicht voor mest bestemd voor verwerking of export wordt afgeschaft, omdat de landbouwer voortaan jaarlijks moet kiezen voor een forfaitaire mestsamenstelling of vrachtstalen;
  • Vrachtstalen moeten genomen worden door een bemonsteringsapparaat aan de laadplaats bij het laden van de mest. Daardoor is het niet meer mogelijk om als ‘verwerker-staalnemer’ vrachtstalen te nemen van de aangevoerde mest op de verwerkingsinstallatie.

De nieuwe wetgeving over het gebruik van mestsamenstellingen vindt u op de website van VLM-Mestbank.

Let op: sinds 1 januari 2018 moeten er voor varkensmengmest vrachtstalen genomen worden. Deze vrachtstalen moeten genomen worden door een erkend labo, externe staalnemers die onder de erkenning van het labo vrachtstalen nemen of transporteurs die zelf een erkenning aanvragen. 

Echter is er op vandaag nog onvoldoende capaciteit om deze vrachtstalen te kunnen nemen, vandaar dat VLM-Mestbank een overgangsperiode voorziet t.e.m. 30 april. Hierbij worden mengstalen, genomen door een erkend staalnemer-mestverwerker, bij aankomst op een mestverwerkingsinstallatie, nog toegelaten. Putstalen kunnen nog door een erkend staalnemer van een labo worden genomen. 

Deze stalen zijn vanaf staalnamedatum nog 3 maand geldig.

 

Om in het kader van het Mestdecreet analyses te kunnen uitvoeren, moeten laboratoria over een regionale erkenning beschikken. Alle staalnames en analyses moeten gebeuren conform het compendium Bemonsterings- en analysemethodes voor mest, bodem en veevoeder.

Een overzicht van de erkende laboratoria vindt u terug op de website van VLM-Mestbank . Er wordt een onderscheid gemaakt tussen laboratoria erkend voor het uitvoeren van bodemanalyes, mestanalyses en veevoederanalyses.

Let op! 
Om analyses te kunnen uitvoeren in het kader van het KB van 28 januari 2013 moeten de laboratoria een federale erkenning hebben.