Federale wetgeving

Handel in eindproducten van mestverwerking in België

De handel in eindproducten van mestverwerking is gereglementeerd op federaal niveau. Het Koninklijk Besluit van 28 januari 2013 regelt het wettelijk kader voor de handel in meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten. Dit KB bepaalt dat een meststof moet voorkomen op de lijst in Bijlage I van het besluit om te kunnen worden verhandeld in België. Deze lijst bevat een beschrijving van en normen waaraan de meststof moet voldoen. Indien de meststof niet op de lijst voorkomt, kan een ontheffing worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van artikel 5 van dit KB.Eindproducten van de mestverwerking komen meestal niet voor op de lijst in bijlage 1 van het KB, waardoor een ontheffing moet worden aangevraagd.

Dit KB is enkel van toepassing op de verhandeling van eindproducten van de mestverwerking binnen België (o.a. particuliere afzet). Bij export is dit KB dus strikt genomen niet van toepassing. Echter sommige landen van bestemming of bepaalde klanten vragen de erkenning als meststof in het land van oorsprong waardoor toch aan dit KB moet worden voldaan. Dit KB is tevens niet van toepassing op zuivere dierlijke mest en tussenproducten. Wanneer bijvoorbeeld de dikke fractie van varkensmest na scheiding geëxporteerd wordt naar een erkende installatie buiten Vlaanderen moet met dit KB geen rekening worden gehouden.

De Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, DG Dier, Plant, Voeding is bevoegd inzake dit KB voor het opleggen van de productnormen. Het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) erkent de bedrijven overeenkomstig artikel 42 van dit KB en controleert de naleving van de productnormen.

Aanvraag tot ontheffing voor verhandeling eindproducten in België

Om een ontheffing te bekomen voor producten van de mestverwerking die niet in bijlage I van het KB van 28 januari 2013 zijn opgenomen of voor producten die niet voldoen aan de beschrijving of de vereisten in de bijlage, moet een schriftelijke aanvraag gericht worden aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op het volgende adres:

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

t.a.v. Heleen De Norre

DG Plant, Dier, Voeding

Eurostation II

Victor Hortaplein, 40 bus 10,

1060 Brussel

Deze aanvraag moet vergezeld zijn van een dossier dat zoveel mogelijk informatie over het product bevat.

De precieze inhoud van het dossier hangt af van de aard van het product, maar moet in grote lijnen de volgende elementen bevatten:

  • Samenstelling, aard en oorsprong van het product
  • Beschrijving van het productieproces
  • Landbouwkundige waarde / waarborgen
  • Een analyseverslag van een erkend laboratorium met de relevante parameter(s)
  • Bestemming(en), dosering(en) en gebruiksaanwijzing(en)
  • Een model van het etiket of het begeleidend document

De beslissing wordt genomen binnen de 12 maanden na het indienen van een aanvraag of, indien het dossier niet volledig is, binnen de 12 maanden na ontvangst van de bijkomende informatie. De ontheffing wordt afgeleverd voor een periode van maximum 5 jaar en kan vernieuwd worden voor een periode van telkens maximum 5 jaar.