Federale wetgeving

Handel in eindproducten van mestverwerking in België

De handel in eindproducten van mestverwerking is gereglementeerd op federaal niveau. Het Koninklijk Besluit van 28 januari 2013 regelt het wettelijk kader voor de handel in meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten. Dit KB bepaalt dat een meststof moet voorkomen op de lijst in Bijlage I van het besluit om te kunnen worden verhandeld in België. Deze lijst bevat een beschrijving van en normen waaraan de meststof moet voldoen. Indien de meststof niet op de lijst voorkomt, kan een ontheffing worden aangevraagdEindproducten van mestverwerking (vb. digestaat en biothermisch gedroogde mest) komen meestal niet voor op de lijst in bijlage 1 van het KB, waardoor een ontheffing moet worden aangevraagd.

Voor deze ontheffing moet een schriftelijke aanvraag gericht worden aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 

Deze aanvraag moet vergezeld zijn van een dossier dat zoveel mogelijk informatie over het product bevat.

De precieze inhoud van het dossier hangt af van de aard van het product, maar moet in grote lijnen de volgende elementen bevatten:

  • Samenstelling, aard en oorsprong van het product
  • Beschrijving van het productieproces
  • Landbouwkundige waarde / waarborgen
  • Een analyseverslag van een erkend laboratorium met de relevante parameter(s)
  • Bestemming(en), dosering(en) en gebruiksaanwijzing(en)
  • Een model van het etiket of het begeleidend document

De beslissing wordt genomen binnen de 12 maanden na het indienen van een aanvraag of, indien het dossier niet volledig is, binnen de 12 maanden na ontvangst van de bijkomende informatie. De ontheffing wordt afgeleverd voor een periode van maximum 5 jaar en kan vernieuwd worden voor een periode van telkens maximum 5 jaar. De retributie bedraagt 1500 euro.

Dit KB is enkel van toepassing op de verhandeling van eindproducten van de mestverwerking binnen België (o.a. particuliere afzet). Bij export is dit KB dus strikt genomen niet van toepassing. Echter sommige landen van bestemming of bepaalde klanten vragen de erkenning als meststof in het land van oorsprong waardoor toch aan dit KB moet worden voldaan. Dit KB is tevens niet van toepassing op zuivere dierlijke mest en tussenproducten. Wanneer bijvoorbeeld de dikke fractie van varkensmest na scheiding geëxporteerd wordt naar een erkende installatie buiten Vlaanderen moet met dit KB geen rekening worden gehouden.

 

FAVV-erkenning producent meststoffen

Eenieder die meststoffen, bodemverbeterende middelen of teeltsubstraten invoert, fabriceert, bereidt, voorverpakt of doet fabriceren door een derde om ze te verhandelen, moet vooraf daartoe door het FAVV erkend zijn. De erkenning kan worden aangevraagd aan de hand van een aanvraagformulier. Jaarlijks gebeurt een controlebezoek door een FAVV-inspecteur. Daarbij wordt de checklist gecontroleerd (meldingsplicht, traceerbaarheid, infrastructuur, uitrusting, hygiëne, verpakking en etikettering en autocontrole).