Slotevent

Op 25 november 2022 vond het slotevent van het Interreg-project Nitroman plaats in Nederland.  Alle onderzoekscentra die betrokken waren bij het project voor de productie en het testen van de RENURE-producten mineralenconcentraat en ammoniumzouten presenteerden er hun resultaten van de voorbije jaren. Uit de bevindingen bleek een algemene consensus: de RENURE-producten hebben dezelfde werking als kunstmest.

Ook de milieuprestaties van de nutriëntenrecuperatietechnieken stripping-scrubbing en membraanfiltratie bleken positief. Uit de presentatie van Inagro en UGent voor duurzaamheidscriteria bleek dat RENURE-producten een vergelijkbaar niveau van nitraatresidu in de bodem behalen als de conventionele kunstmest en zelfs beter scoren op hun CO2-voetafdruk.

Vervolgens werd de door DLV ontwikkelde Excell-tool gepresenteerd en gaf VCM een eerste inzicht in de digitale, vereenvoudigde versie hiervan. De digitale rekentool is bedoeld om landbouwers een eerste idee te geven of het voor hen gunstig is om te investeren in de technieken voor stikstofrecuperatie. De tool zal binnenkort beschikbaar zijn op de website van Nitroman. Indien men meer in detail wil gaan, kan men de Excell-tool hanteren.

Tijdens de discussie over de erkenning van RENURE-producten konden we Europees parlementslid Jan Huitema online verwelkomen. Jan Huitema is een voorstander van het toepassen van RENURE als kunstmest en heeft zich al ingezet voor de erkenning en de voordelen van het gebruik van RENURE in nitraatgevoelige gebieden. Het parlementslid wees op de terughoudendheid van DG ENVI om het gebruik van RENURE-producten als kunstmest goed te keuren vanwege bezorgdheid over landbouwemissies in het milieu. Naarmate meer landen met een ongekende meststoffencrisis worden geconfronteerd, groeit echter ook de steun voor de erkenning van RENURE. Op 21 november kwamen de landbouwministers van alle EU-landen bijeen om hun steun uit te spreken. Nu de Europese Commissie voor januari 2023 met een Actieplan voor Nutriënten komt, wordt het nog belangrijker om de milieuvoordelen (namelijk minder uitspoeling en emissies) van de RENURE-productie ten opzichte van kunstmest te benadrukken.

Na de presentatie van de projectresultaten en het discussiemoment, vond een bedrijfsbezoek plaats bij een Strocon-installatie waar mineralenconcentraat wordt geproduceerd.