Transitie in mestverwerking

Zowel op Europees als regionaal beleidsniveau staat de evolutie naar een circulaire economie hoog op de agenda. Deze evolutie heeft ook betrekking op de mestverwerkingssector, waarbij nutriëntenrecuperatie en de productie van andere nuttige producten uit dierlijke mest, steeds belangrijker worden. Desondanks zijn de beschikbare technieken, huidige wetgeving en markt, rendabiliteit van de technieken en de bijhorende maatschappelijke draagkracht nog niet voldoende op elkaar afgestemd.

Het realiseren van een transitie in de mestverwerking naar een circulaire economie, vergt zowel van de sector als de overheid grote inspanningen. Daarom heeft het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM vzw) een visienota opgesteld, die voorgesteld werd aan de pers in juli 2017. U kan de visienota hier downloaden.