Missie en visie

Missie

De toenemende maatschappelijke druk op de landbouwsector en de transitie naar een circulaire economie vereisen een maximale en duurzame valorisatie van mest als waardevolle nutriënten- en grondstoffenbron.

Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking stimuleert en ondersteunt daarom de implementatie van een duurzame mestbe- en verwerking in Vlaanderen en een milieukundig verantwoorde afzet van de eind- en nevenproducten. Het VCM treedt hierbij op als facilitator en intermediair tussen overheid en het bedrijfsleven en positioneert zich als aanspreekpunt en kenniscentrum voor de mestbe-/verwerking in Vlaanderen.

Visie

VCM zet in op een verdere ontwikkeling van mestbe-/verwerking en streeft naar een maximaal haalbare en duurzame valorisatie van nutriënten en grondstoffen uit mest. Als kenniscentrum evalueert VCM op proactieve en objectieve wijze zowel de huidige mestbe-/verwerkingstechnieken als technologische en organisatorische innovaties.

Verschillende partijen zijn rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken bij mestbe-/verwerking in Vlaanderen. Het belang van de volledige keten van mestbe-/verwerking staat centraal in de werking van VCM.

VCM blijft als intermediair het overleg en de samenwerking tussen alle Vlaamse ketenpartners bevorderen om het draagvlak voor verduurzaming van mestbe-/verwerking te vergroten. VCM identificeert technische en beleidsmatige knelpunten door toetsing van noden op het terrein en geeft beleidsmatige aanbevelingen aan de Vlaamse overheid.

Via het unieke netwerk en ledenbestand wordt VCM verder uitgebouwd tot een representatief coördinatiecentrum voor de ganse keten.