Financiële steunmaatregelen

Op deze pagina vindt u verschillende financieringsmogelijkheden voor uw innovatief mestbe- of verwerkingsproject.

VLIF-investeringsteun

Via het VLIF (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds) verleent de Vlaamse overheid steun aan productieve investeringen op landbouwbedrijven die bijdragen tot het bedrijf toekomstbestendig en slagkrachtig te maken waardoor ze naast beter voldoen aan maatschappelijke verwachtingen ook resistenter en beter bestand. Op deze manier kan de landbouwer keuzes maken die de duurzaamheid van zijn bedrijf verbeteren. De totale omvang van de subsidiabele investeringen waarvoor u steun kunt ontvangen bedraagt voor de periode vanaf 2023 maximaal 300.000 euro per bedrijf. De uitgebreide investeringslijst  waarvoor steun kan aangevraagd worden is beschikbaar op het e-loket. Bij de investeringen wordt er een onderscheid gemaakt tussen investeringen met een steun van 15%, 30%, 40% en 50%. Voor bepaalde investeringen toebehorende onder de “claims” (o.a. pocketvergisting) kan een extra steun van 5% aangevraagd worden. Ook jonge landbouwers (onder 40 jaar) kunnen een extra steun van 10% verkrijgen.

Mestscheiding

Voor de mestscheider wordt een steun van 30% toegekend.

Pocketvergisting

Voor verschillende aanpassingen aan bestaande stallen bij het plaatsen van een pocketvergister kan een investeringssteun van 40% verkregen worden (bv. aanpassing vloer, mestmixer, -pomp en -robot, opslag digestaat,...) en kunnen ook rekenen op een bijkomende steun van 5%. Deze extra steun moet apart aangevraagd worden. De volledige lijst kan terug gevonden worden op de site van het Departement Landbouw & Visserij onder het onderdeel “Investeringen” (PDF-file), de investeringen voor extra bijkomende steun staat onder het onderdeel “Steunomvang: Pocketvergisting” (PDF-file). 

Ammoniak emissie reducerende investeringen (AERI)

Ammoniak - emissie reducerende investeringen moeten via een aparte tegel in het loket aangevraagd worden. Investeringen die hierbij mogelijk zijn, vallen onder ofwel nieuwbouw, onroerend buiten nieuwbouwstal en AER-investeringen. Ammoniak emissie reducerende investeringen via de AERI-tegel kunnen rekenen op 40% steunbijdrage. Meer info over de toegelaten investeringen vind je in de codelijst voor productieve investeringen.

Innovatieve investeringen

Daarnaast kunnen ook volledig nieuwe investeringen die voor de eerste keer in Vlaanderen voorkomen in aanmerking komen voor een steunbijdrage. De investeringen kunnen bestaan uit zowel machines, installaties en uitrusting als software en de bijhorende onderzoeks-, studie- en begeleidingskosten. De steunbijdrage kan gaan van 50% voor investeringen en begeleidingskosten en 65% steun voor bijhorende meetkosten.

De aanvraag voor investeringssteun wordt per blokperiode ingediend via het e-loket.

Meer informatie vindt u terug op de website van het Departement Landbouw & Visserij.

Projectsteun voor innovaties in de landbouw

Deze maatregel stimuleert pure innovatie en vernieuwing op het land- en tuinbouwbedrijf en is  een aanvulling op de reguliere VLIF investeringssteun. Via de projectsteun wil het VLIF innovatieve ideeën en concepten op het vlak van productie, verwerking en afzet van landbouwproducten realiseren.

Via deze maatregel zijn innovatieve investeringstypes subsidiabel die nog niet beschikbaar zijn op de VLIF-lijst van subsidiabele investeringen. Daarnaast zijn ook investeringstypes subsidiabel die reeds opgenomen werden op de VLIF-lijst, maar die tegelijk ook een duidelijk aantoonbare innovatie inhouden. Innovaties die zich in een eindfase van ontwikkeling bevinden en uitgetest worden in praktijkomstandigheden op land- en tuinbouwbedrijven zijn eveneens subsidiabel via deze maatregel.

Wat wordt verstaan onder innovatieve investeringen?

1) Investeringstypes die niet voorkomen in de limitatieve lijst van subsidiabele investeringen en ‘innovatief’ van aard zijn. Deze investeringstypes mogen zich in een (eind)fase van ontwikkeling bevinden en uitgetest worden in praktijkomstandigheden op het landbouwbedrijf.

2) Investeringstypes die in algemene benaming wel voorkomen op de limitatieve lijst van subsidiabele investeringen maar die een innovatieve uitvoering betreffen. U moet dit  duidelijk in de projectaanvraag aantonen. Ook hier kan het gaan over een innovatieve uitvoering die zich in een (eind)fase van ontwikkeling bevindt en uitgetest wordt op het landbouwbedrijf.

Momenteel is de oproep van 2020 afgelopen.

Meer informatie vindt u op de website van het Departement Landbouw & Visserij.

Vlaanderen Circulair

In 2017 maakte Minister Joke Schauvliege 4,8 miljoen euro vrij voor circulaire economieprojecten in Vlaanderen.

In dit kader lanceerde Vlaanderen Circulair (OVAM)  in 2017 twee projectoproepen:  een call 'Circulair Aankopen' en een call 'Circulaire Stad en Ondernemen'. Daarbij gingen subsidies naar projecten die als experimenteel, demonstratie- en disseminatieproject kunnen dienen op vlak van circulair aankopen, circulaire stad of circular ondernemen.  

De oproep van 2020 is afgelopen eind oktober (zie de website van Vlaanderen Circulair). De projecten onder 'biomassa' die werden goedgekeurd, vindt u hier.

Regionale steun: West-Vlaanderen

Quick win project AGREON

Via AGREON kunnen jaarlijks ‘quick-win projecten’ ingediend worden. Dit zijn kleinschalige, kortlopende en praktijkgerichte projecten tussen een KMO, een land- en tuinbouwer en een onderzoeks- en onderwijsinstelling. De projectaanvraag kan door een van de drie partijen worden ingediend. Deze projecten hebben als doel om een agrocleantech concept (product/techniek) dat nog in de ideefase zit, versneld tot de pilootfase te brengen. Het maximum subsidiebedrag bedraagt 10.000 € per project. Bekijk hier de voorwaarden en het aanvraagformulier.

Leader westhoek project

Heeft u als (Westhoek) kmo actief in de agrarische sector een innovatief idee die u wil realiseren in de praktijk, dan kan u via Leader Westhoek tot 10k€ financiële steun genieten. Het idee moet een techniek betreffen die de sector duurzamer maakt en die toepasbaar is op een (Westhoek) land-of tuinbouwbedrijf.

Voorwaarde is dat er 50% eigen inbreng is (totale projectkost max. 20k€) en dat uw kmo en/of land- en tuinbouwbedrijf geleden is in de Westhoek. Agreon kan u begeleiden in de vervollediging van de online projectaanvraag

Steunmaatregelen vergisting

Voor vergisting en biogasproductie zijn verschillende steunmaatregelen van toepassing, bijvoorbeeld groenestroom- en warmtekrachtcertificaten, investeringssteun voor pocketvergisting, verhoogde investeringsaftrek en de call voor groene warmte. Alle deze steunmaatregelen vindt u op de website van Biogas-E vzw.

 

Ontwikkelingsproject

Ondernemingen met rechtspersoonlijkheid en (toekomstige) activiteiten in het Vlaamse Gewest kunnen van Agentschap Innoveren & Ondernemen een subsidie bekomen van 25% tot 50% (op de aanvaarde kosten met een minimale steun van € 25.000) voor de uitvoering van bepaalde ontwikkelingsprojecten.

Ontwikkelingsprojecten zijn bedoeld  voor vernieuwende ideeën – nieuw of verbeterd product, proces of dienst – die de onderneming kunnen veranderen en versterken op korte termijn.

Meer informatie over de voorwaarden en de aanvraagprocedure vind je op de website van Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Deze subsidies kwam in 2018 in de plaats van de kmo-innovatieprojecten, kmo-innovatiehaalbaarheidsstudies, sprint-projecten en O&O-bedrijfsprojecten.

Onderzoeksproject

Ondernemingen met rechtspersoonlijkheid en (toekomstige) activiteiten in het Vlaamse Gewest kunnen van Agentschap Innoveren & Ondernemen een subsidie bekomen van 25% tot 60% (op de aanvaarde kosten met een minimale steun van € 100.000) voor de uitvoering van bepaalde onderzoeksprojecten.

Onderzoeksprojecten bestaan in hoofdzaak uit activiteiten waarbij op een kritische en systematische manier nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden worden opgebouwd en die op lange termijn de basis vormt voor veranderingen binnen de onderneming.

Meer informatie over de voorwaarden en de aanvraagprocedure vind je op de website van Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Deze subsidies kwam in 2018 in de plaats van de kmo-innovatieprojecten, kmo-innovatiehaalbaarheidsstudies, sprint-projecten en O&O-bedrijfsprojecten.

Crowdfunding

Crowdfunding (ook wel publieksfinanciering genoemd) is een alternatieve wijze om een project te financieren. In plaats van een lening aan de bank te vragen wordt direct contact gezocht met investeerders.

In het geval van mestverwerking zou crowdfunding als volgt kunnen verlopen:

Een ondernemer als particulier of een groep mensen, wil een mestverwerkings project starten, maar heeft onvoldoende startkapitaal. Om dit kapitaal te verwerven biedt hij of zij het project aan (bijvoorbeeld op een online platform) en vermeldt het benodigde bedrag erbij. Op deze manier kan iedereen investeren in het project. Het idee erachter is dat veel particulieren een klein bedrag investeren en dat deze kleine investeringen bij elkaar het project volledig financieren.

Op sommige crowdfunding-websites gaat het geïnvesteerde geld niet direct naar het project, de ondernemer ontvangt het geld pas als (ten minste) 100% van het bedrag binnen is. Indien deze 100% niet wordt behaald, krijgen de investeerders hun geld terug of worden toegezegde investeringen niet geïncasseerd.

Het spreekt voor zich dat innovatieve projecten met een hoge maatschappelijke relevantie en sociale betrokkenheid meer en sneller investeerders zullen aantrekken.

Enkele voorbeelden van geslaagde crowdfundingsactie:

De mestvergister in Alphen, Nederland

Het familiebedrijf Van Eijck in het Brabantse Alphen had een crowdfundingsactie gelanceerd op Oneplanetcrowd voor duurzame bio-energieproject "de Groen Gas installatie". Dit is het eerste biogasproject op Oneplanetcrowd en zoekt in plaats van investeerders, personen die geld willen lenen en hiervoor dus rente ontvangen.

De biogasinstallatie gaat ruim 40.000 ton mest per jaar verwerken. Het geproduceerde biogas uit de mest wordt via een geavanceerde gasbehandelingstechniek opgewerkt tot 1.6 miljoen Nm3 groen gas per jaar. Dit groene gas wordt direct geleverd aan het Nederlandse aardgasnetwerk en gaat 1100 woningen voorzien van duurzame energie.

Momenteel is al 1.100.000€ van de eerder opgestelde 900.000€ gevonden door 281 personen.

Deze mensen kozen ervoor een bedrag te lenen aan Van Eijck Groengas BV met een rente van 7% per jaar voor een periode van 7 jaar en 8 maanden. Er wordt per kwartaal lineair afgelost, voor het eerst op 1 oktober 2019. Meer informatie over dit project vind je op OneplanetCrowd.

De composteertrommel met pelletiseermachine

Melkveehouder J.G. Seuntiëns wil voor het project Ecotop B.V.  in deze besloten vennootschap een deel van de realisatiekosten te gefinancieerd te krijgen via Greencrowd.

Voor de bouw en de opstrartfase, is een bedrag van circa € 1,4 miljoen nodig, de eerste fase €477.000 wordt voor 50% door de ondernemer zelf gefinancierd. De eerste fase bestaat uit het bouwen van een zeefbandpers en een droging van de dikke fractie.

Over de tijdspanne van een jaar werd €220.000 bij elkaar gebracht door crowdfunding als lening van 7 jaar  met een rentevergoeding van 80% met aflossingen van €3.000 per maand.