Biologische verwerking van mest

Biologie bekken (nitrificatie-denitrificatie)

Een veelgebruikte verwerktingstechniek is de biologische mestverwerking of ‘biologie’. Voor de biologische behandeling dient de vloeibare drijfmest eerst gescheiden te worden in een dunne en een dikke fractie. Alleen de dunne fractie wordt verwerkt in de biologie. De dikke fractie wordt op andere manieren verwerkt. Een biologie bestaat uit een actief-slibproces met nitrificatie en denitrificatie. Tijdens de nitrificatie zetten bacteriën, in aanwezigheid van zuurstof (aeroob proces), ammoniak (NH3) om naar nitraat (NO3­). Tijdens de denitrificatie wordt nitraat in afwezigheid van zuurstof (anaeroob proces) op zijn beurt omgezet naar het inerte, milieuneutrale stikstofgas (N2). Dit proces zorgt er voor dat ammoniak en nitraat niet meer op de bodem, en dus ook niet meer in het grond- en oppervlaktewater terecht komen, maar worden omgezet naar het onschadelijke stikstofgas.

Vooraan het biologisch bekken en achteraan de lagune voor effluent

De nitrificerende bacteriën, die zorgen voor de omzetting van ammoniak naar nitraat, hebben nood aan voldoende zuurstof. De zuurstoftoediening gebeurt automatisch via beluchters. Zowel gewone lucht als zuivere zuurstof kan worden toegediend. Beide biologische processen (nitrificatie en denitrificatie) kunnen plaatsvinden in 1 en dezelfde tank (BioArmor systeem) of gescheiden in twee tanks (Trevi systeem).

Als de aanwezige stikstof uit de dunne fractie door de micro-organismen is omgezet tot N2, wordt het effluent opgeslagen in de bezinkingstank. Het gevormde slib gaat bezinken en wordt daarna in een aparte tank opgeslagen. Een deel van het slib wordt teruggepompt naar de biologie om de bacteriecultuur in stand te houden, de rest kan als dierlijke meststof toegepast worden op landbouwgronden. Het effluent (vloeibare deel) wordt in een lagune opgeslagen en kan worden gebruikt als kaliummeststof.

 

In een biologie kan er echter sprake zijn van een zogenaamd omslagpunt: van een helder effluent zonder slib naar een troebel mengsel met slib. Verschillende factoren zijn hiervoor van belang, zoals de buitentemperatuur (activiteit van de bacteriën) en de verblijftijd van mest in de bassins.

Tijdens onderstaande webinar komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan bod:

Relevante wetgeving (VLM)
Mengen van effluent op het omslagpunt en tips voor procesverbetering (Bio Armor)
Gebruik van additieven bij de scheiding en de voor- en nadelen (Trevi)

Het omslagpunt tussen effluent en slib

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.