Omgevingsvergunning

Sinds 2017 is de omgevingsvergunning van toepassing. De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. De aanvragen worden ingediend bij één digitaal loket, het omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.

Bovendien is de omgevingsvergunning in principe van onbepaalde duur, terwijl de milieuvergunning voorheen van bepaalde duur was. In de plaats komt wel een evaluatiesysteem. Bij een evaluatie wordt geëvalueerd of de milieuvoorwaarden nog voldoende actueel zijn. Zo kan het zijn dat er nieuwe technieken ontwikkeld werden die minder hinder of vervuiling veroorzaken. Het feit dat een vergunning van een exploitatie voor onbepaalde duur geldt, betekent dus niet dat ze zich op het vlak van technieken nooit zal hoeven aan te passen. Meer informatie over het evaluatiesysteem kan je terugvinden op de website van Boerenbond.

Via deze nieuwe omgevingsvergunning wordt dus enkel de procedure op basis waarvan de aanvraag gebeurt, gewijzigd; de inhoudelijke beoordeling blijft dezelfde.

Op de website van SBB kan u een brochure downloaden die u wegwijs maakt in de vergunningsprocedure en het nieuwe evaluatiesysteem. 

Wie beslist over je aanvraag?

De provincie zal bevoegd zijn als het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning van klasse 1 inrichtingen (o.a. mestverwerking met mest van derden met capaciteit vanaf 1000 ton). Aan de gemeente (college van burgemeester en schepenen) wordt wel altijd om advies gevraagd.

Controle

De controleurs van de Mestbank werken samen met medewerkers van de Milieu-inspectie om de omgevingsvergunningen en vroegere milieuvergunningen op te volgen. Volgens Mestbank verdienen bij mestverwerkingsbedrijven volgende punten extra aandacht:

  • Let erop dat u niet meer verwerkt dan de vergunde capaciteit.
  • Hou er rekening mee dat u niet meer aanvoert van derden dan vergund.
  • Zorg voor een verharde losplaats, of een lekbak of opvangput voor gemorste mest of effluent. 
  • Dek de bekkens af volgens de eisen van de vergunning.

Omzetten bestaande vergunning naar omgevingsvergunning

Een lopende milieuvergunning omzetten naar een omgevingsvergunning kan via:

- een gewone procedure: hierbij wordt de volledige procedure van de omgevingsvergunning doorlopen. De aanvraag gebeurt tussen twee en één jaar voor de vervaldatum van de lopende vergunning.

- een vereenvoudigde procedure: om in aanmerking te komen voor deze kortere procedure moet er aan verschillende voorwaarden voldaan zijn:

  • De huidige milieuvergunning moet verleend zijn op of na 10 september 2002.
  • De melding voor de vereenvoudigde procedure moet gebeuren tussen 3 en 4 jaar voor de vervaldatum bij de bevoegde overheid.
  • Er is geen MER of passende beoordeling nodig.
  • Er wordt geen bezwaar ingediend tijdens het openbaar onderzoek.
  • Het bedrijf is stedenbouwkundig hoofdzakelijk vergund op het moment van de aanvraag.