Wetgeving innovatieve toepassingen

Toepassing van mest als meststof of bodemverbeterend middel is een algemeen gekend gebruik. Echter heeft mest verschillende interessante eigenschappen, nutriënten en mineralen waardoor dit gebruikt kan worden voor verschillende andere toepassingen. Op deze pagina wordt het wetgevend kader omtrent enkele innovatieve toepassingen besproken.

Mest als substraat voor insectenkweek

Sinds enkele jaren groeit in Europa en België de interesse om insecten te benutten voor heel wat toepassingen zoals in voeding voor de mens, als voeder voor landbouw- of huisdieren of om organische reststromen zoals mest te verwerken. Insecten zijn immers een hoogwaardige bron van eiwitten, energie, vetten en mineralen. Gezien insecten vallen onder het statuut ‘landbouwhuisdieren’ kan mest niet als substraat voor insectenkweek worden toegepast. De bevoegde Gewestelijk overheden hebben een gezamenlijke nota opgesteld om het statuut van dit restsubstraat te verduidelijken. Dit restsubstraat zal immers naast de uitwerpselen van de insecten ook ongebruikt voeder voor de insecten en resten van de insecten zelf bevatten. Bekijk hier een overzicht.

Meer informatie over de teelt van insecten kan u terugvinden op de website van Departement Landbouw & Visserij.

Gebruik dikke fractie na scheiding als ligboxstrooisel

Het gebruik van mest als boxstrooisel is onderhevig aan de Europese wetgeving (Verordening EU1069/2009). Daarin staan de mogelijke toepassingen van mest beschreven, waarbij gebruik als boxstrooisel niet is voorzien. Volgens de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, DG Dier, Plant en Voeding (FOD) is dit gebruik daarom niet toegelaten in België. De Europese wetgeving voorziet wel een procedure om op lidstaatniveau de toepassing toe te laten.

Hiervoor moet een formele aanvraag worden ingediend, met de nodige informatie om te oordelen of de productie en toepassing van het afgeleide product beantwoordt aan de vereisten namelijk dat:

  • het product veilig is en/of
  • veilig gemaakt wordt en/of
  • een veilige bestemming heeft.

In Groot-Brittannië alsook in Nederland werden hierover al verschillende onderzoeken op het risico van gebruik van dikke fractie mest als ligboxstrooisel uitgevoerd.

Bekijk hier de resultaten van de Engelse studie.