Europese wetgeving

Verordening dierlijke bijproducten (EU1069/2009)

Dierlijke bijproducten worden ingedeeld in 3 categorieën, naargelang de gezondheidsrisico's die verbonden zijn aan het dierlijke bijproduct.

Mest is ingedeeld als categorie 2 materiaal. Mestverwerkingsinstallaties en vergistingsinstallaties waar mest wordt ingenomen, alsook hun eindproducten, moeten voldoen aan bepaalde eisen van deze wetgeving.

Alle informatie vindt u terug op de website van VLM-Mestbank.

Daar vindt u ook een overzicht van alle erkende mestverwerkingsinstallaties.

 

Verordening (EU) 2019/1009

De Europese verordening 2019/1009 of de ‘Product Fertiliser Regulation’ werd goedgekeurd op 5 juni 2019 en vervangt de meststoffen verordening 2003/2003. De nieuwe verordening heeft betrekking op alle soorten meststoffen zoals minerale en biologische meststoffen, bodemverbeteraars, groeistoffen, enz.


VO 2019/1009 omvat nieuwe regels om meststoffen op de Europese markt te plaatsen. De verordening harmoniseert de normen uit fosfaten en organische en secundaire grondstoffen in Europa, alsook de maxima voor een reeks van verontreinigde stoffen (contaminanten, zoals Cd) in minerale meststoffen worden geharmoniseerd. Daarnaast zijn er etiketteringsvoorschriften die nageleefd moeten worden. Wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan, kan het product een ‘CE-label’ verkrijgen waardoor het overal in de EU vrij verkocht mag worden.


Binnen de verordening worden ‘product function categories’ (PFC) en ‘Component Material Categories’ (CMC) opgelijst. De eindproducten moeten voldoen aan de karakteristieken uit de PFC-lijst om een CE-label te kunnen krijgen. Daarnaast mogen CE-gelabelde producten enkel geproduceerd worden uit de aangewezen CMC-lijst. Producten resulterend uit mestverwerking zullen wellicht onder CMC 10 (afgeleide producten in de zin van Verordening (EG) nr. 1069/2009). Het is anno 2020 nog niet duidelijk welke producten hieronder zullen vallen maar wellicht zal het om verwerkte (en dus gehygiëniseerde producten) gaan. 


Het CE-label garandeert landbouwers dat de meststof een minimumgehalte aan nutriënten heeft en dat het product veilig voor gebruik is. Het volgen van deze verordening om meststoffen op de markt te brengen is vrijblijvend. Meststofproducenten zonder CE-label kunnen hun producten nog altijd op de eigen, nationale markt afzetten. 

 

De Europese Commissie heeft een document uitgegeven over het label van bemestingsproducten in de VO 2019/1009. In het document worden de verplichtingen rond de etiketering, info over de opslag- en gebruiksinstructies,... weergegeven. Ook worden voorbeelden van labels voor de verschillende soorten EU-bemestingsproducten gegeven. Deze labels kunnen gebruikt worden door producenten om hun eigen etiketten te ontwerpen. Het document en de voorbeeldetiketten zijn vertallad in alle officiële Europese talen (behalve Gaelisch).

De verordening is van toepassing met ingang van 16 juli 2022 en is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Verordening EU 1013/2006

Sinds 12 juli 2007 is een nieuwe Verordening (EG) 1013/2006 in voege ter vervanging van de vroegere EVOA-reglementering (Europese Verordening Overbrenging van Afvalstoffen). Voor de export van mest die aan de erkenningseisen van de Verordening (EG) 1069/2009 voldoet, is de Verordening (EG) 1013/2006 niet van toepassing.

Niettegenstaande eist Frankrijk wel de toepassing van deze verordening voor mest die niet aan de NF U-normen voldoet.

Ook de Duitse deelstaat Nedersaksen past voor de export van gehygiëniseerde meststoffen met organisch-biologische afvalstoffen (OBA's) als enige wél de Verordening (EG) 1013/2006 toe. 

Grensboerregelingen

Sinds 1 januari 2017 is er een grensboerregeling van toepassing tussen Vlaanderen en Wallonië. Landbouwers die als grensboer geregistreerd zijn, kunnen op die manier op eenvoudige wijze hun eigen gronden aan de ene zijde van de grens bemesten met dierlijke mest die is geproduceerd op hun eigen bedrijf aan de andere zijde van de grens.

Alle info en voorwaarden kan u terugvinden op de website van VLM-Mestbank. Ook met Nederland bestaat dergelijke grensboerregeling.