Europese wetgeving

Verordening dierlijke bijproducten (EU1069/2009)

Dierlijke bijproducten worden ingedeeld in 3 categorieën, naargelang de gezondheidsrisico's die verbonden zijn aan het dierlijke bijproduct.

Mest is ingedeeld als categorie 2 materiaal. Mestverwerkingsinstallaties en vergistingsinstallaties waar mest wordt ingenomen, alsook hun eindproducten, moeten voldoen aan bepaalde eisen van deze wetgeving.

Alle informatie vindt u terug op de website van VLM-Mestbank.

Daar vindt u ook een overzicht van alle erkende mestverwerkingsinstallaties.

 

Verordening EU 1013/2006

Sinds 12 juli 2007 is een nieuwe Verordening (EG) 1013/2006 in voege ter vervanging van de vroegere EVOA-reglementering (Europese Verordening Overbrenging van Afvalstoffen). Voor de export van mest die aan de erkenningseisen van de Verordening (EG) 1069/2009 voldoet, is de Verordening (EG) 1013/2006 niet van toepassing.

Niettegenstaande eist Frankrijk wel de toepassing van deze verordening voor mest die niet aan de NF U-normen voldoet.

Ook de Duitse deelstaat Nedersaksen past voor de export van gehygiëniseerde meststoffen met organisch-biologische afvalstoffen (OBA's) als enige wél de Verordening (EG) 1013/2006 toe. 

Nieuwe Europese meststoffenwetgeving

Op 17 maart 2016 heeft de Europese Commissie (DG Grow) het voorstel voor revisie van de meststoffenwetgeving gepubliceerd. Deze wetgeving betreft de uniforme handel van meststoffen in Europa.

Bij de afzet van organische meststoffen/mestproducten naar het buitenland moet op vandaag aan de nationale wetgeving van het land van bestemming worden voldaan. Sinds enige tijd wordt gewerkt aan een nieuwe Europese meststoffenwetgeving, die de wetgeving EU2003/2003 zal vervangen. In deze nieuwe wetgeving worden naast minerale meststoffen ook organische meststoffen, bodemverbeteraars, etc. opgenomen. Dit maakt dat organische meststoffen, die een EC-label hebben verkregen (conform de EU wetgeving), vrij verhandeld kunnen worden binnen Europa.

Let wel: deze wetgeving zegt niets over het gebruik van de meststoffen in het land van bestemming.

In november 2018 werd de wetgeving provisoir goedgekeurd. Voorzien wordt dat de finale stemming rond zal zijn tegen maart 2019, waarna de wettekst in alle landstalen vertaald wordt. De finale publicatie wordt tegen september 2019 voorzien, waarna een overgangsperiode start. Bedrijven krijgen 3 jaar de tijd om zich in orde te stellen met deze wetgeving; de wetgeving zou dus tegen september 2022 in voege gaan. 

Enkele belangrijke verduidelijkingen over de inhoud van deze wetgeving:

Optionele harmonisatie’: EC-meststoffen kunnen op de markt geplaatst worden in elke EU-lidstaat.

De lidstaat kan echter ook bijkomende nationale meststoffen toelaten op de nationale markt, of zij kan gebruik maken van wederzijdse erkenning waarbij nationale meststoffen van een andere lidstaat ook worden toegelaten, dit zonder het EC-label. Het EC-label is dus geen verplichting voor het op de markt brengen van een meststof, maar zorgt er voor dat lidstaten het op de markt brengen van een EC-meststof niet kunnen verbieden. De bedoeling is om zoveel mogelijke harmonisatie tussen de meststoffenwetgeving en andere gerelateerde wetgevingen te verkrijgen (kaderrichtlijn afvalstoffen, REACH, verordening dierlijke bijproducten, etc.) Zo zullen EC-meststoffen (conform vereisten meststoffenwetgeving) het statuut ‘afval’ verliezen, zodat de huidige verschillende implementatie van End-of-Waste criteria in de verschillende lidstaten in de toekomst kan worden vermeden.

Nieuwe meststoffen kunnen aan de meststoffenwetgeving worden toegevoegd (wijziging van de bijlages), maar enkel als voor dit product een echte markt kan worden aangetoond. Op dit moment wordt gewerkt aan criteria voor struviet, assen en biochar om deze als bestanddelencategorieën toe te voegen.

Grensboerregelingen

Sinds 1 januari 2017 is er een grensboerregeling van toepassing tussen Vlaanderen en Wallonië. Landbouwers die als grensboer geregistreerd zijn, kunnen op die manier op eenvoudige wijze hun eigen gronden aan de ene zijde van de grens bemesten met dierlijke mest die is geproduceerd op hun eigen bedrijf aan de andere zijde van de grens.

Alle info en voorwaarden kan u terugvinden op de website van VLM-Mestbank. Ook met Nederland bestaat dergelijke grensboerregeling.