Bekalken

Een kalkbehandeling van mest heeft tot doel de mest te ontsmetten en te stabiliseren tot een kalkhoudende bodemverbeteraar. Ongebluste (CaO) of ongebluste dolomitische (CaMgO) kalk wordt toegevoegd aan de dikke fractie van varkensmest en/of pluimveemest. Hierdoor wordt de pH sterk verhoogd en stijgt de temperatuur. Bijgevolg komt een gedeelte van de minerale stikstof vrij onder de vorm van ammoniak dat op zijn beurt wordt opgevangen in de luchtzuiveringsinstallatie .

Een belangrijke hoeveelheid water wordt chemisch gebonden of door verdamping uitgedreven waardoor het drogestofgehalte stijgt. Bekalking kan ook toegepast worden op de dunne fractie voor de verwijdering van stikstof door de omzetting naar ammoniak.