Doelstellingen

Algemene doelstellingen

  • VCM is een overlegplatform voor alle Vlaamse ketenpartners die betrokken zijn bij mestbe-/verwerking en de valorisatie van nutriënten en grondstoffen uit mest. Hierbij wordt het belang van de keten steeds vooropgesteld.

De Vlaamse keten van mestbe-/verwerking bestaat uit de veehouders, de mestverwerkers, de afnemers van producten uit mestbe-/verwerking, aanbieders van technologie, de consultancysector, overheidsdiensten, de mengvoedersector, de energiesector, de financiële instellingen, de landbouworganisaties en onderzoeks- en kennisinstellingen.

VCM coördineert dit overleg en bevordert samenwerking binnen de keten.

  • VCM is een kenniscentrum rond mestbe-/verwerking en afzet van de eind- en nevenproducten. VCM verzamelt kennis rond (verduurzaming van) mestbe-/verwerkingstechnieken, de valorisatie van de eind- en nevenproducten (voor zowel landbouw als andere afzetmarkten) en de wet- en regelgeving die hierop van toepassing is. Initiatieven inzake mestbe-/mestverwerking en afzet van eind- en nevenproducten van mestbe- en mestverwerking worden ondersteund en gestimuleerd. Aandacht gaat naar de productie van vraaggestuurde producten en duurzaam haalbare technieken om deze te produceren. Bij de valorisatie van nutriënten worden alle nutriënten en grondstoffen meegenomen, met een verhoogde focus op P en C. Via projecten wordt samengewerkt in praktijkgericht onderzoek.
  • Als kenniscentrum is VCM de expert in het domein van mestbe- en verwerking in Vlaanderen en is VCM het centrale aanspreekpunt voor alle aspecten van mestbe-/verwerking  en afzet van de eind- en nevenproducten voor alle belanghebbenden.
  • Via het overlegplatform en kenniscentrum geeft VCM aanbevelingen met betrekking tot het beleid en het wetgevend kader (Vlaams, nationaal en Europees). Deze aanbevelingen worden op proactieve wijze gecommuniceerd naar lokale, Vlaamse en federale beleidsmakers (beleidsondersteunend werk). In het kader van nieuwe beleidsvorming brengt VCM de ketenpartners op de hoogte van de visie van de overheid en heeft VCM de ambitie om de betrokken ketenpartners te ondersteunen in het zich voorbereiden en tijdig inspelen op nieuwe regelgeving.
  • Het VCM heeft en bouwt verder aan een uniek netwerk van alle ketenpartners, zowel op Vlaams, Europees als internationaal niveau.
  • Het VCM bouwt een positief imago voor mestbe-/verwerking verder uit en vergroot het algemene bewustzijn rond mest als waardevolle nutriënten- en grondstoffenbron. Dit kan het draagvlak van een duurzame mestbe- en verwerking in functie van verduurzaming van de Vlaamse landbouw, vergroten.
  • VCM draagt de verzamelde kennis en expertise uit via verschillende communicatiekanalen (naar leden/ketenpartners/andere belanghebbenden).