LEADER Haspengouw project - Dikke fractie als boost voor organische stof

Tijdens het project “Dikke fractie als boost voor organische stof” willen VCM, Bodemkundige Dienst van België, PIBOCampus, PVL, Boerenbond en Danone de Haspengouwse akkerbouwers informeren en sensibiliseren over over de mogelijkheden en voordelen van bemesten met dikke fractie.

DOELSTELLING

Om het koolstofgehalte op peil te houden, moet er elk jaar voldoende organisch materiaal worden aangevoerd, in de vorm van oogstresten, groenbemesters, organische meststoffen of bodem-verbeteraars. Als gevolg van de steeds strengere mestwetgeving wordt er minder organische stof uit dierlijke mest aangevoerd en gebruiken akkerbouwers een belangrijk aandeel kunstmest om aan de nutriëntenvraag van het gewas te voldoen.

Dikke fractie, na scheiding van mengmest, is een interessante bron van organische stof, die bovendien gemakkelijk te transporteren is in vergelijking met ruwe mest (80% water). Kenmerkend is dat het organische materiaal en het fosfaat zich ophopen in de dikke fractie. De dikke fractie wordt meestal afgevoerd naar een compostering, droging of vergisting, waarna het eindproduct voornamelijk wordt afgezet in Frankrijk. Op deze manier worden grote hoeveelheden koolstof uit Vlaanderen geëxporteerd.

Het project “Dikke fractie als boost voor organische stof” wil ervoor zorgen dat de Zuid-Limburgse akkerbouwers de mogelijkheden en voordelen van bemesten met dikke fractie leren kennen. Er zal vooral gefocust worden op akkerbouwers die op dit moment weinig dierlijke mestproducten gebruiken, bijvoorbeeld omdat er weinig burenregeling beschikbaar is.

Als eerste stap is het belangrijk dat de beschikbare wetenschappelijke kennis over de bemestingswaarde en werkingscoëfficiënt, het moment van toedienen, de combinatie met andere meststoffen, e.d. doorstroomt naar de landbouwer en dat hij deze kennis dan ook op een correcte en gebruiksvriendelijke manier kan implementeren bij de effectieve bemesting van zijn percelen.

Anderzijds is het ook belangrijk om te achterhalen wat de verwachtingen van de akkerbouwers zijn t.a.v. de dikke fractie. Met andere worden te bepalen wat de vraag is, zodanig dat het aanbod daarop afgestemd kan worden. Door deze matchmaking tussen vraag en aanbod te realiseren, kunnen we ervoor zorgen dat er meer organische meststoffen gebruikt worden in plaats van kunstmest en dat de bodemkwaliteit erop vooruit gaat.

De bemestingswaarde van de dikke fractie zal aangetoond worden door de aanleg van proefvelden met bijbehorende proefveldbezoeken. Ook wordt een praktijkgids opgesteld. Bovendien zal de tool ‘BDBrekenmee’ geactualiseerd worden met de verkregen analyseresultaten van dikke fractie. Maar vooral willen de projectpartners inzetten op de matchmaking tussen vraag en aanbod door de organisatie van werkgroepen en het oprichten van een coördinatieplatform.

Meer info over dit projectprogramma zie: www.vlaanderen.be/pdpohttp://ec.europa.eu/agriculture/http://platteland.limburg.be/

Literatuurstudie & praktijkgids

De Literatuurstudie over dikke fractie kan u hier downloaden.

Ook de praktijkgids, opgesteld op basis van deze literatuurstudie, kan gevonden worden in de bibliotheek.

Rekentool scheiding rundermest

De rekentool gaat na hoe de mestafzet op een melkveebedrijf geoptimaliseerd kan worden door middel van mestscheiding. Het doel is om na te gaan of scheiding van rundermest financieel interessanter is dan de afzet van ruwe mest (via langeafstand of naar mestverwerking).

De tool kan aangevraagd worden bij de tools op deze website.