Mestafzetdocumenten (MAD)

Het Mestafzetdocument (MAD) moet steeds aanwezig zijn in het voertuig (één exemplaar). Binnen de 60 dagen na transport moet het MAD getekend bij de 3 partijen aanwezig zijn: aanbieder, afnemer en transporteur. Het exemplaar met de 3 originele handtekeningen moet door de mestvoerder bewaard worden.

Erkende mestvoerder

Alle transporten van dierlijke en andere meststoffen moeten in principe worden uitgevoerd door een erkende mestvoerder die mestafzetdocumenten opmaakt en bij elk transport gebruikmaakt van AGR-GPS. Mestvoerders moeten zich laten erkennen bij de Mestbank. Voor de erkende mestvoerder gelden verschillende voorwaarden, onder andere voor de aanvraag van de erkenning, de voorafgaandelijke melding, de opmaak van een mestafzetdocument, de namelding, enz.

Alle informatie voor erkende mestvoerders vindt u terug op de website van de Mestbank.

Welke meststoffen kunnen zonder MAD vervoerd worden?

De volgende transporten kunnen worden vervoerd zonder een erkend mestvoerder en zonder mestafzetdocumenten als het gaat om transport binnen Vlaanderen:

 • Een transport met een nuttig laadvermogen van minder dan 500 kg: de af- en aanvoer op die manier is beperkt tot 160 kg P2O5/jaar.

  Uitzondering: een producent van andere meststoffen of een uitbater van een verwerkingseenheid mag meer dan 160 kg P2O5/jaar  afvoeren als het gaat om groencompost, gft-compost, bewerkte dierlijke bijproducten die voldoen aan de microbiologische eisen van verordening 1069/2009, of gedroogde andere meststoffen die afkomstig zijn van een vergistingsinstallatie.
  Een uitbater van een mestverwerkingseenheid mag meer dan 160 kg P2O5/jaar ontvangen als het gaat om paardenmest.
  Voor landbouwers geldt deze uitzondering niet en is de af- en aanvoer altijd beperkt tot 160 kg P2O5/jaar.

   
 • Een transport met een nuttig laadvermogen vanaf 500 kg tot 3500 kg of een transport van goederen die maximaal per 50 kg verpakt zijn. Dat is alleen van toepassing voor afzet in tuinen, parken en plantsoenen van de volgende producten: groencompost, gft-compost, bewerkte dierlijke bijproducten die voldoen aan de microbiologische eisen van verordening 1069/2009, of gedroogde andere meststoffen die afkomstig zijn van een vergistingsinstallatie.

Voor dergelijke transporten moet het register voor kleine mesttransporten worden bijgehouden. Het register vindt u terug op de website van VLM-Mestbank

Erkend verzender

Voor de afzet van eindproducten van de mestverwerking kan in bepaalde gevallen gebruik gemaakt worden van het principe van ‘erkend verzender’. Hierbij treedt de mestverwerker zelf op als contactpersoon bij de mestbank en is de transporteur niet erkend als mestvoerder. Erkende verzenders moeten een verzenddocument aanmaken op het Mest Transport Internet Loket (MTIL). Dat moeten ze bij zich hebben tijdens het transport. Het transport kan uitgevoerd worden door een niet-erkend mestvoerder.

Volgende meststoffen kunnen onder ‘erkend verzender’ getransporteerd worden:

 • gehygiëniseerde producten, die aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • afkomstig uit een erkende installatie in het kader van de Verordening (EG) 1069/2009.
  •  een thermische behandeling hebben ondergaan van minstens 1 uur op 70°C (of een gelijkaardig procédé conform de Verordening (EG)1069/2009)
  • afgezet worden buiten Vlaanderen of in tuinen en parken binnen Vlaanderen ;
 • champost, afgezet buiten het Vlaamse Gewest, in tuinen, parken of plantsoenen
 • gedroogde andere meststoffen afkomstig van een vergistingsinstallatie, afgezet buiten Vlaanderen of in tuinen, parken of plantsoenen;
 • champignonsubstraat, schuimaarde, GFT-compost en groencompost

Alle informatie voor erkende verzenders vindt u terug op de website van de Mestbank.

 

Overdracht

Een landbouwer die meststoffen vanuit zijn exploitatie overbrengt naar een naastgelegen mestverwerker, zonder vervoer over de openbare weg, moet hiervoor een overdrachtsdocument opmaken en bezorgen aan de Mestbank.

De overdracht is een bewijs van mestafzet voor de landbouwer en bewijs van mestafname voor de mestverwerker.

Als de mest vervoerd wordt over de openbare weg, moet er een transportdocument opgemaakt worden.

Burenregeling

Burenregeling is mogelijk voor vervoer van:

 • dierlijke mest geproduceerd op een exploitatie in een bepaalde gemeente naar een verwerkingseenheid in dezelfde gemeente of een aangrenzende gemeente.
 • effluent geproduceerd op een verwerkingseenheid gelegen in een bepaalde gemeente naar een exploitatie gelegen in dezelfde gemeente of een aangrenzende gemeente.
  • Nieuw is nu dat ook het doorvoeren van effluent vanuit een tussentijdse opslag bij de producent dierlijke mest naar de eindgebruiker via burenregeling mogelijk is. Om misbruik te vermijden, zijn hier wel strenge voorwaarden aan gekoppeld:
   - vooraf melden van de burenregeling
   - transport uitvoeren tussen 15 febr. en 31 aug.
   - het effluent moet afkomstig zijn van één mestverwerker
   - bewaring in aparte opslag en een analyse van max. 3 maanden is ter beschikking
   - de hoeveelheid effluent die de producent dierlijke mest op deze wijze kan afvoeren, is beperkt a rato van de hoeveelheid mest die hij zelf naar de mestverwerker gevoerd heeft.

Bijkomende voorwaarden:

 • Elk transport van dierlijke mest naar een verwerkingseenheid moet gewogen worden bij aankomst.
 • Elk transport van effluent naar een exploitatie moet gewogen worden bij vertrek.
 • Het vervoer moet gebeuren door de aanbieder of de afnemer met een trekkend voertuig waarvan hij eigenaar is.
 • Elk vervoer dat uitgevoerd wordt in het kader van een burenregeling moet uiterlijk 24 uur voorafgaand aan het vervoer door de aanbieder of de afnemer aan de Mestbank gemeld worden.