SYSTEMIC

Het Europees H2020project SYSTEMIC (Systemic large scale eco-innovation to advance circular economy and mineral recovery from organic waste in Europe) toont a.d.h.v. 5 demonstratiebedrijven hoe nutriënten uit digestaat op een economisch verantwoorde manier herwonnen kunnen worden. Het digestaat is afkomstig van de vergisting van biologisch organisch afval (organische reststromen, dierlijke mest en zuiveringsslib). Onderstaande tabel geeft de voedingsstromen en aanwezige technieken en bijhorende eindproducten op de vijf verkozen demonstratiebedrijven.

Demonstratiebedrijf Voedingsstromen Technologieën Eindproducten
Groot Zevert Vergisting, Nederland 100.000 ton/jaar
95% varkensdrijfmest
5% OBA
Centrifuge, CO2 & NH3 stripper/scrubber, CaxHy.PO4.zH2O precipitatie Biogas, ammoniumsulfaat, NK-concentraat, calciumfosfaat, bodemverbeteraar
AMPower, België 180.000 ton/jaar
Mest en OBA
Centrifuge, drogen, indampen, omgekeerde osmose Biogas, N-K concentraat, organische meststof
Oakland Egg, RIKA Biofuels, VK 50.000 ton/jaar
100% kippenmest
Centrifuge, DAF, NH3 stripper/scrubber Biogas, vloeibaar CO2, ammoniumsulfaat, bodemverbeteraar
BENAS, GNS, Duitsland 60.000 ton kuilmaïs/jaar
18.000 ton pluimveemest/jaar
Centrifuge, toevoeging van gips Biogas, ammoniumsulfaat, calciumcarbonaat, bodemverbeteraar, cellulose, vezels
Acqua & Sole, Italië 120.000 ton/jaar
45% waterzuiveringsslib
25% OBA
25% GFT
5% mest
NH3 stripper/scrubber Biogas, ammoniumsulfaat, digestaat als meststof

 

De gebruikte technieken van deze bedrijven, alsook de bestaande afzetmarkten voor de eindproducten, de lokale wetgevingen omtrent meststoffen, vergunningen en tarieven voor biogasproductie, ecologische impact, etc., worden gedetailleerd in kaart gebracht. Al deze data worden gecombineerd in een Excel tool en een wegwijzer (“de Business Development Package”) die vergistingsinstallaties over heel Europa kunnen informeren over de technische, economische en ecologische aspecten van de verschillende technieken en begeleiden in de ontwikkeling van een succesvolle business case met nutriëntenrecuperatie.

Drie vergistingsinstallaties (“outreach locations”) die de mogelijkheden voor implementatie van een nutriëntenrecuperatiesysteem willen nagaan, zullen hierbij dienen als test- en validatiecases voor de Excel tool.

Tijdens de ontwikkeling van de Business Development Package wordt eveneens een sterke nadruk gelegd op de praktische vertaling van de opgedane kennis en de positieve ervaringen van de demobedrijven naar de outreach locations. Dit wordt bewerkstelligd door de oprichting van “Living Labs”. Hierin worden enkele van de outreach locations gekoppeld met een demobedrijf en deze worden regelmatig samengebracht tijdens workshops en bedrijfsbezoeken. Tijdens deze Living Lab sessies worden ervaringen uitgewisseld omtrent het doormaken van een transitieproces naar circulaire economie en worden knelpunten en belemmeringen geïdentificeerd en opgelost. Lokale partners en andere belanghebbende partijen worden eveneens betrokken in de Living Labs om uiteindelijk stapsgewijs te komen tot een businessplan voor de outreach locations.

 

Het leerproces en bekomen inzichten voorvloeiend uit deze Living Labs zullen overgedragen worden op alle andere outreach locations en het SYSTEMIC consortium zal hen begeleiden in het uitwerken van een business case met nutriënten recuperatie technieken.

Alle vergaarde kennis en succesverhalen die hieruit voortkomen zullen eveneens hun bijdrage leveren aan de inhoud van de Business Development Package. Deze wordt uiteindelijk publiek beschikbaar gemaakt om nutriëntenterugwinning in Europa te stimuleren en de totstandkoming van een circulaire economie te faciliteren.

Meer info op de website van SYSTEMIC.