Opvolging van massa- en nutriëntenstromen bij mestverwerking

Sinds 1 januari 2013 moet alle dierlijke mest die wordt aangevoerd naar of afgevoerd van de mestverwerkingsinstallatie verplicht gewogen worden. Ook transporten voor mestexport moeten verplicht gewogen worden. U kunt kiezen voor 2 opties:

  1. De standaard is dat bij mestverwerking alle aangevoerde stromen (dus ook de eigen mest) en alle afgevoerde stromen (bv. dikke fractie, effluent, slib, …) worden gewogen met behulp van een weegbrug of debietmeter, en kunnen gestaafd worden met weegbonnen, of begin- en einddebietmeterstanden. Als u dus voor elke mestvracht een weegbon of een begin- en einddebietmeterstand kunt voorleggen, dan volstaan die wegingen. U kunt dit melden aan de Mestbank. 
     
  2. Het massaprotocol is een afwijking op de nieuwe standaardverplichting. Als bepaalde stromen (bv. eigen mest, (deel) effluentafvoer of slibafvoer) niet gewogen worden per vracht, moet u werken volgens een goedgekeurd massaprotocol
     

De VLM-Mestbank en het VCM schreven samen de handleiding voor het indienen van een massaprotocol . Daarin staat uitgelegd hoe een massaprotocol in de praktijk moet worden opgesteld en hoe de massastromen jaarlijks moeten gerapporteerd worden bij de aangifte aan de Mestbank.