Home  > Nieuws

Addendum bij BBT Mestverwerking

22 juli 2020

De finale draft van het addendum bij de BBT-studie mestverwerking is online beschikbaar.

Addendum bij BBT Mestverwerking

Beste Beschikbare Technieken of BBT

De Beste Beschikbare Technieken (BBT) vormen in Vlaanderen de referentie voor de vaststelling van de algemene, sectorale en bijzondere vergunningsvoorwaarden. Het VLAREM en de omgevingsvergunning verzekeren de vergunningverlenende overheden dat de milieuvoorwaarden van de installaties in Vlaanderen gebaseerd zijn op de BBT. Beste beschikbare technieken zijn technieken die, in vergelijking met alle gelijkaardige technieken, het best scoren op milieugebied én betaalbaar zijn én technisch uitvoerbaar zijn.

De VCM visienota, gepubliceerd in 2017, vermeldt de nodige aanpassing van het huidige BBT-document Mestverwerking, daterend van 2007, aan de nieuwe inzichten rond nutriëntenrecuperatie als 1 van de actiepunten die nodig zijn om een transitie naar een circulaire mestverwerking te ondersteunen.

Addendum bij BBT Mestverwerking

In 2019 is VITO gestart met de opmaak van een addendum bij de BBT Mestverwerking. Vooreerst werd de technische haalbaarheid van mestverwerkingstrajecten (= combinatie van technieken) voor de twee gekozen mesttypes (dikke en dunne fractie varkensmest) geëvalueerd, met name technologische praktijkrijpheid, marktrijpheid van de producten, wettelijke aspecten / conformiteit met huidige regelgeving en locatie specifieke aspecten. Vervolgens werd de milieuperformantie (inclusief nutriëntrecuperatie) onderzocht en de kostprijs van de mestverwerkingstrajecten. Tot slot werd ook nagegaan of de conclusies van de evaluaties ook breder gelden voor andere mestsoorten of bij andere randvoorwaarden, bv. aanvullende technieken zoals voorafgaande vergisting of bv. andere afzetmarkten.

Het addendum bevat de conclusies inzake BBT en “technieken in opkomst” voor mestverwerkingstrajecten en aanbevelingen voor het Vlaams beleid ikv o.a. vergunningen, nutriëntrecuperatie, waterbesparing en voor verder onderzoek als aanvulling bij de bestaande BBT-studie mestverwerking.

Concreet worden voor de verwerking van dikke mest biothermisch hygiëniseren, thermisch hygiëniseren met hernieuwbare warmtebronnen (rest-of groene warmte), hygiëniseren door bekalken en export zonder behandeling als BBT beschouwd. Scheiding in een P- en C-rijke fractie wordt beschouwd als Techniek in opkomst voor de verwerking van dikke mest indien de kosten die van het referentietraject biothermisch drogen niet overschrijden. Voor de verwerking van dunne mest worden de biologie en de combinatie van een biologie met een andere techniek om tot loosbaar/herbruikbaar water te komen (constructed wetlands, membraanfiltratie, indamper) als BBT beschouwd, stripping-scrubbing, concentreren (bvb. via membraanfiltratie) en scheiding in P- en N-rijke fractie als BBT beschouwd. Trajecten die een combinatie zijn van technieken die zich afzonderlijk al bewezen hebben maar nog niet in combinatie, zoals bijvoorbeeld “concentreren” of “stripping” samen met “biologie”, vragen nog praktijkervaring alvorens deze als “technieken in opkomst” of uiteindelijk “BBT” beschouwd kunnen worden.

Consultatie begeleidingscomité en stuurgroep

De leden van het begeleidingscomité (waaronder VCM) en de stuurgroep van het BBT-kenniscentrum hebben tot 26/08/2020 de gelegenheid om hun akkoord over de finale draft te geven, of eventuele commentaren over te maken. Nadien zal het addendum aangevuld worden met de eventuele opmerkingen en zal het eindrapport op EMIS geplaatst worden.

Indien u opmerkingen/suggesties heeft, gelieve deze over te maken voor 6 augustus via info@vcm-mestvewerking.be, zodat VCM de opmerkingen gebundeld aan VITO kan bezorgen.