Home  > Nieuws

BBT Mestverwerking geactualiseerd met addendum

23 september 2020

Het eindrapport van het addendum bij de studie “Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor mestverwerking - derde uitgave” is online beschikbaar.

 

BBT Mestverwerking geactualiseerd met addendum

Beste Beschikbare Technieken of BBT

De Beste Beschikbare Technieken (BBT) vormen in Vlaanderen de referentie voor de vaststelling van de algemene, sectorale en bijzondere vergunningsvoorwaarden. Het VLAREM en de omgevingsvergunning verzekeren de vergunningverlenende overheden dat de milieuvoorwaarden van de installaties in Vlaanderen gebaseerd zijn op de BBT. Beste beschikbare technieken zijn technieken die, in vergelijking met alle gelijkaardige technieken, het best scoren op milieugebied én betaalbaar zijn én technisch uitvoerbaar zijn.

De VCM visienota, gepubliceerd in 2017, vermeldt de nodige aanpassing van het huidige BBT-document Mestverwerking, daterend van 2007, aan de nieuwe inzichten rond nutriëntenrecuperatie als 1 van de actiepunten die nodig zijn om een transitie naar een circulaire mestverwerking te ondersteunen.

Addendum bij BBT Mestverwerking

In 2019 is VITO gestart met de opmaak van een addendum bij de BBT Mestverwerking. Vooreerst werd de technische haalbaarheid van mestverwerkingstrajecten (= combinatie van technieken) voor de twee gekozen mesttypes (dikke en dunne fractie varkensmest) geëvalueerd, met name technologische praktijkrijpheid, marktrijpheid van de producten, wettelijke aspecten / conformiteit met huidige regelgeving en locatie specifieke aspecten. Vervolgens werd de milieuperformantie (inclusief nutriëntrecuperatie) onderzocht en de kostprijs van de mestverwerkingstrajecten. Tot slot werd ook nagegaan of de conclusies van de evaluaties ook breder gelden voor andere mestsoorten of bij andere randvoorwaarden, bv. aanvullende technieken zoals voorafgaande vergisting of bv. andere afzetmarkten.

Conclusies

Het addendum bevat de conclusies inzake BBT en “technieken in opkomst” voor mestverwerkingstrajecten en aanbevelingen voor het Vlaams beleid ikv o.a. vergunningen, nutriëntrecuperatie, waterbesparing en voor verder onderzoek als aanvulling bij de bestaande BBT-studie mestverwerking.

Concreet worden voor de verwerking van dikke mest biothermisch hygiëniseren, thermisch hygiëniseren met hernieuwbare warmtebronnen (rest-of groene warmte), hygiëniseren door bekalken en export zonder behandeling als BBT beschouwd. Scheiding in een P- en C-rijke fractie wordt beschouwd als techniek in opkomst voor de verwerking van dikke mest indien de kosten die van het referentietraject biothermisch drogen niet overschrijden.

Voor de verwerking van dunne mest worden de biologie en de combinatie biologie met een andere techniek om tot loosbaar/herbruikbaar water te komen (constructed wetlands, membraanfiltratie, indamper) als BBT beschouwd. Stripping-scrubbing, concentreren (bvb. via membraanfiltratie) en scheiding in P- en N-rijke fractie worden als Techniek in opkomst beschouwd. Zodra knelpunten, zoals beschreven in de visienota van VCM, weggewerkt worden, kan het zijn dat de status van deze laatste technieken verandert in BBT. Een belangrijke stap hierin is de erkenning van de producten van stripping-scrubbing (ammoniumzouten) en van concentratietechnieken (mineralenconcentraten) als RENURE.

Trajecten die een combinatie zijn van technieken die zich afzonderlijk al bewezen hebben maar nog niet in combinatie, zoals bijvoorbeeld “concentreren” of “stripping” samen met “biologie”, vragen nog praktijkervaring alvorens deze als “technieken in opkomst” of uiteindelijk “BBT” beschouwd kunnen worden.