Home  > Nieuws

Verplichte debietmeters voor mestverwerkings- en bewerkingsinstallaties tegen 1 januari 2022

19 oktober 2020

Om fraude bij mestverwerkings- en mestbewerkingsinstallaties te voorkomen, zijn vanaf 1 januari 2022 debietmeters in elke mestverwerkings- en bewerkingseenheid verplicht. Dat besliste de Vlaamse Regering op voorstel van bevoegd Vlaams minister van Omgeving en Handhaving Zuhal Demir.

Verplichte debietmeters voor mestverwerkings- en bewerkingsinstallaties tegen 1 januari 2022

Besluit van de Vlaamse Regering rond debietmeters in mestbe- en mestverwerkingsinstallaties

De uitbaters van de installaties met vloeibare stromen, moeten debietmeters laten installeren op alle aan- en afvoerpunten van dierlijke en andere mest én op de relevante sleutelposities bij interne overgangen. Een relevante interne overgang wordt gedefinieerd als een interne overgang die de werking van de installatie staaft. De Mestbank zal in overleg met de betrokken uitbater per installatie de relevante interne overgangen bepalen.

De debietmeters moeten het start- en eindmoment van de meting, de debietmeterstand bij die momenten en het unieke identificatienummer kunnen registreren bij elke meting. De Mestbank zal een identificatienummer toekennen aan elke debietmeter. De debietmeters moeten ook de gegevens van de metingen automatisch en onmiddellijk kunnen verzenden naar het internetloket van de Mestbank. Als het een meting is die betrekking heeft op een aan- of afvoer met een transportdocument, moet ook het nummer van dat transportdocument geregistreerd worden en samen met de andere gegevens verzonden worden naar de Mestbank.

Hierop is echter een uitzondering voorzien voor reeds aanwezige debietmeters, geïnstalleerd op interne overgangen binnen de bewerkings- of verwerkingsinstallatie voor 1/1/2021. Die gegevens moeten niet onmiddellijk en automatisch verzonden worden. Die gegevens moeten wel op elk moment raadpleegbaar zijn door de Mestbank.

De automatische en onmiddellijke verzending moet gebeuren op digitale wijze, via het internet. Daarbij maakt het niet uit of de debietmeters dat zelf doen, via een directe verbinding met het internet, of dat op de debietmeters een intern systeem wordt aangesloten dat voor de onmiddellijke en automatische verzending zorgt.

Er is een mogelijkheid om beperkt af te wijken van het gebruik van debietmeters. Zo kan voor het wegen van de aanvoer van ruwe dierlijke mest, een al bestaande en in gebruik zijnde weegbrug op de mestverwerkingsinstallatie worden gebruikt. Hierbij geldt als voorwaarde dat de weegbrug op de mestverwerkingsinstallatie in gebruik werd genomen voor 1 januari 2020. Bovendien moet de weegbrug in staat zijn om de gegevens van de metingen op dezelfde manier door te sturen als de debietmeters. Verder moet een debietmeter geplaatst zijn tussen de opslag van de ruwe mest en de verwerkingsunit, en moet de ruwe dierlijke mest aangevoerd worden met een transport dat wordt opgevolgd via een AGR-GPS systeem. Wie van die afwijking wil gebruikmaken, moet daarvoor een aanvraag indienen bij de Mestbank, ondersteund met stukken die de Mestbank in staat stelt de aanvraag te beoordelen.

Momenteel stelt het VITO een code goede praktijk op voor het gebruik van debietmeters bij mestverwerkingsinstallaties, om meer duidelijkheid te scheppen over de technische vereisten waaraan de debietmeters moeten voldoen. Dit document zal een opsomming geven van welke (types) meters gebruikt mogen worden in welke situaties, waaraan deze dan moeten voldoen en geeft richtlijnen m.b.t. de controle op de meters (zowel wat betreft bij installatie als bij gebruik).

Er is een overgangsperiode voorzien tot en met 31 december 2021, waarbij installaties de bestaande weegmethodes mogen blijven gebruiken (weegbrug voor aan- en afvoer of massaprotocol), zolang ze nog niet in staat zijn de wegingen uit te voeren zoals ze gespecifieerd staan in het nieuwe besluit. Uitbaters van de mestbewerkings- of verwerkingsinstallaties moeten immers de tijd krijgen om de debietmeters te bestellen en plaatsen, en de aanvraag tot registratie in te dienen.

 

Toelichtingen

Tijdens het VCM webinar (Vlaamse mestverwerking in kader van MAP6) op 23 november, zal VLM Mestbank een toelichting geven over deze nieuwe regelgeving. Meer informatie over dit webinar vindt u hier.

Ook Biogas-E organiseert een webinar waarin VLM Mestbank de nieuwe regelgeving rond debietmeters zal toelichten. Deze zou doorgaan op 10 november van 10u – 11u45. Voor meer informatie kan u terecht bij Sam Tessens.