Home  > Nieuws

TETRA projectvoorstel "Bio-DEN" op zoek naar leden voor begeleidingsgroep

22 maart 2021

KU Leuven en UGent zijn bezig met een projectaanvraag voor een TETRA project “Bio-DEN”.

Het project richt zich op recuperatie van nutriënten (N,P, C) en energie uit digestaat van co-vergisting.

TETRA projectvoorstel

Terugwinning in de vorm van ammoniak en ammoniumzouten

Enerzijds zal vacuümstripping van ammoniak uit digestaat worden onderzocht bij milde temperaturen, en zal het N-verarmde digestaat teruggevoerd worden naar de vergister om het koolstofgehalte verder te exploiteren.

Anderzijds zal het gebruik van alternatieve zuren zoals citroenzuur en CO2 worden onderzocht op hun potentieel om ammoniak uit de gasfase te wassen.

Efficiënte P-terugwinning uit vloeibare en vaste digestaatfracties

Voor het oplosbare P in de dunne fractie van het digestaat zullen op Magnesium (struviet) en Fe gebaseerde precipitatietechnieken worden getest. P-precipitatie uit het digestaat in de vaste fase zal worden onderzocht met behulp van zuuruitloging met N-scrubber water (spuiwater).

Maximalisatie van het energetisch potentieel

De resterende energetische inhoud van digestaat zal worden verkend via (i) recirculatie van het behandelde digestaat terug naar de vergister, (ii) verkenning van opstellingen na de vergister, en (iii) onderzoek van CH4-verrijkingstechnieken.

Waardeketen en productbeoordeling

Zes combinaties van de bovengenoemde technologieën zullen worden theoretisch worden geëvalueerd:

  • technische performantie van de technologie-combinaties
  • CO2-emissiereductiepotentieel en
  • Economische evaluatie
  • Productbeoordeling

Dit laatste houdt een evaluatie in van de meststoffen naar samenstelling en kwaliteit, inclusief veldproeven enerzijds en hun potentieel om als RENURE-meststof anderzijds.

Het Bio-DEN-project zou een looptijd hebben van 2 jaar en zou starten in oktober 2021, indien het projectvoorstel wordt goedgekeurd.

Bio-DEN is nog op zoek naar bedrijven (kmo’s, overkoepelende organisaties) die interesse hebben om deel uit te maken van de begeleidingsgroep

Dit is een kleine groep bedrijven die een bijzonder gemeenschappelijk belang hebben bij de ontwikkeling en resultaten van het project.

De begeleidingsgroep ziet er op toe dat de concrete uitvoering van het project door de betrokken projectpartijen optimaal afgestemd is op de noden van de bedrijven uit de doelgroep. De gebruikersgroep waakt over de uitvoering van het project en functioneert als klankbord voor de mogelijkheden van industriële en/of maatschappelijke implementatie van de projectresultaten.

Concreet zal de gebruikersgroep het projectconsortium adviseren over de relevantie van de onderzoeksresultaten en richting geven hoe verder te gaan. Wanneer het de bedoeling is om resultaten in een echte omgeving te testen, moeten de KMO's die bij het testen betrokken zijn, lid zijn van de gebruikersgroep. De gebruikersgroep wordt bij aanvang van het project opgericht en begeleidt / adviseert het tot het einde van het project.

Daarom verbinden de leden van de gebruikersgroep zich ertoe beschikbaar te zijn (bijv. tweemaal per jaar) voor actieve deelname aan gebruikersgroepvergaderingen.

Bijdrage door de gebruikerscommissie

Aangezien VLAIO-Tetra-projecten niet volledig gefinancierd worden door de Vlaamse overheid (VLAIO), is hiervoor een beperkte cofinancieringsbijdrage vereist van 7,5% (30.000 €) verdeeld over alle deelnemende partners.

De bedrijven die wensen deel uit te maken van de gebruikersgroep, gaan daarom akkoord om een bijdrage te leveren waarvan de grootteorde in onderling overleg bepaald zal worden (min. 2000€ - max. 4000€).

Leden van de gebruikersgroep kunnen op 2 manieren bijdragen aan deze cofinanciering:

  • Contante financiële bijdrage
  • Bijdrage in natura (o.a. werkuren besteed aan het project, exclusief de uren besteed in de gebruikersgroep; het leveren van een deel van de (pilot) installatie voor testdoeleinden, het dekken van analysekosten, etc.)

Een lid krijgt bij (voortijdige) beëindiging van zijn lidmaatschap van de gebruikersgroep geen terugbetaling van de bijdrage. In het algemeen worden de reiskosten van KMO's in de gebruikersgroep niet gefinancierd.

Heeft u interesse om lid te worden van de gebruikersgroep?

Stuur uw intentieverklaring , ondertekend door een wettelijke vertegenwoordiger van uw bedrijf voor 30 maart 2021 naar Doğa Arslan of contacteer Marieke Verbeke van VCM ( 32 472865526) voor meer informatie.