Home  > Nieuws

BVR debietmeters definitief goedgekeurd

25 maart 2021

Op vrijdag 26 februari 2021 werd het Besluit van de Vlaamse Regering over debietmeters definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dit besluit heeft als doel om de waterkwaliteit te verbeteren en stelt dat alle vloeibare meststromen en vloeibare andere meststoffen vanaf 1 januari 2022 langs debietmeters moeten passeren. Op die manier kan de Mestbank een waarheidsgetrouw beeld krijgen van de nutriëntenstromen.

BVR debietmeters definitief goedgekeurd

Een belangrijke wijziging in het definitieve Besluit van de Vlaamse Regering t.o.v. het Besluit dat in oktober 2020 principieel werd goedgekeurd, is dat dat interne, analoge debietmeters uiterlijk 1 januari 2026 vervangen moeten worden door een digitale debietmeter die voldoet aan de vereisten gesteld in het Besluit.

Elke bewerkings- of verwerkingseenheid moet debietmeters plaatsen op elk aanvoer- of afvoerpunt van meststromen en op elke relevante interne overgang binnen de installatie. Elke ‘Producent Andere Meststoffen’ moet debietmeters plaatsen op elk afvoerpunt van vloeibare andere meststoffen. Met betrekking tot pocketvergisting is dit BVR alleen van toepassing als de uitbater van een pocketvergistingsinstallatie beschikt over een nummer als be-/verwerker of als ‘Producent Andere Meststoffen’.

Intussen werd ook de webpagina van de debietmeters op de VLM website aangepast. Op deze pagina vindt u het definitieve Besluit van de Vlaamse Regering en de definitieve nota ervan. Daarnaast werd ook de nieuwste versie van de Code van Goede Praktijk geüpload. In deze nieuwe versie van de Code Goede Praktijk wordt aangegeven dat debietmeters ook op de zuigleiding geplaatst kunnen worden van een pomp in overleg met de fabrikant/leverancier van de debietmeter. De adviezen van fabrikant/leverancier moeten bewaard worden in het technisch dossier van de betreffende debietmeter.

Indienen dossiers

Op de VLM-pagina is ook de publicatie ‘Digitale debietmeters: wat moet u weten en doen voordat u aan de installatie begint’ beschikbaar. In deze publicatie is informatie terug te vinden rond de softwarematige aanpassingen die moeten gebeuren om het centrale systeem of de debietmeters gegevens te laten uitwisselen met de Mestbank en rond het indienen van de plannen.

Uitbaters van mestbe- of mestverwerkingsinstallaties worden gevraagd gebruik te maken van specifieke Excel-bestanden om hun infrastructuurplan te staven bij indiening van het dossier. Dossiers kunnen voortaan ingestuurd worden en uw plan zal beoordeeld worden binnen de 30 dagen.

Elke meting van de debietmeters zal kunnen doorgegeven worden aan de hand van een API-call via internet. Bij elke weging moet het begin- en eindmoment van de weging, de debietmeterstand bij het moment en het unieke identificatienummer geregistreerd worden. Bij elke weging die betrekking heeft op een aan- of afvoer met een transportdocument, moet ook het nummer van dit transportdocument geregistreerd worden. Deze gegevens worden ofwel door de debietmeter, ofwel door het intern systeem dat een verbinding heeft met het internet geregistreerd en moeten naar de Mestbank gestuurd worden via de API-service. Bij problemen met de debietmeter zal dit ook kunnen gemeld worden aan VLM via de API-service.

 

Webinar VCM-Biogas-E

Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking zal binnenkort, samen met Biogas-E, een webinar organiseren over hoe uitbaters een dossier moeten indienen. In dit webinar zullen een aantal voorbeelddossiers toegelicht worden door VLM Mestbank. Om het webinar waarvan sprake te organiseren, zoeken we nog uitbaters van biologische mestverwerkinsinstallaties en co-vergistingsinstallaties die een goed onderbouwd dossier hebben ingediend bij VLM Mestbank (of dit zullen doen in de komende dagen/week), en die bereid zijn om hun dossier (geanonimiseerd) aan bod te laten komen tijdens de webinar. Uitbaters van installaties die interesse hebben om hieraan mee te werken mogen zeker een seintje geven via thomas.vannecke@vcm-mestverwerking.be!