Home  > Nieuws

Autocontrole mestverwerking

01 april 2022

Op 16 maart heeft VLM de mestbe- en verwerkers een mail gestuurd met het nieuws over de autocontrole in de Vlaamse mestverwerking.VCM heeft, in opdracht van VLM, een autocontrolegids opgesteld

Autocontrole mestverwerking

Deze gids is er gekomen door enerzijds de resultaten uit het jaarlijkse Mestrapport van VLM waaruit blijkt dat de waterkwaliteit in 2021 nog niet voldoet aan de Europese normen. Daarnaast stelt VLM dienst Handhaving vast dat er op diverse bedrijven extra maatregelen nodig zijn om de waterkwaliteit te verbeteren. Anderzijds vloeit de autocontrolegids voort uit annex 1 van MAP 6. Daarin staat dat tijdens het 6de actieprogramma zal worden onderzocht hoe een conformiteitsbeoordeling voor Vlaamse mestverwerkingsinstallaties kan worden ingevoerd. Die is nodig om ervoor te zorgen dat zowel het mestverwerkingsproces als de afgeleverde eindproducten aan de wettelijke vereisten voldoen.

De uitgewerkte autocontrolegids werd afgetoetst met zowel de sector, bijvoorbeeld in de daarvoor opgerichte Werkgroep ‘Autocontrolegids’, als met VLM. Deze autocontrolegids is een algemene leidraad waarin wettelijke vereisten voor mestverwerkingsinstallaties worden opgelijst. De gids dient als basis voor het opstellen van een autocontrolesysteem en kan voorgelegd worden als auditreferentie. De voorlopig finale versie van de autocontrolegids vindt u hier. U kan deze versie gebruiken om alvast te starten met de opmaak van een autocontrolesysteem op maat van uw bedrijf.

VCM zal in 2021 de autocontrolegids aftoetsen met verschillende bedrijven en indien nodig aanpassen waar nodig, in samenspraak met VLM. VCM zal ook standaarddocumenten opmaken om het invoeren van een autocontrolesysteem te vergemakkelijken.