Home  > Nieuws

Projectoproep Landbouw-Natuur 2024

17 mei 2024

De projectoproep ‘Landbouw-Natuur, op zoek naar een win-win’ ondersteunt initiatieven die streven naar een constructief samengaan van landbouw en natuur, en die voordelen opleveren voor beide sectoren.

Dit jaar is het thema van de oproep: Kringlopen sluiten in, en samen met, de landbouw en natuur. We zijn op zoek naar projecten die zich richten op het sluiten van kringlopen in de landbouw.

Projectoproep Landbouw-Natuur 2024

Thema 2024: Kringlopen sluiten in, en samen met, de landbouw en natuur

Dit jaar is het thema van de oproep: Kringlopen sluiten in, en samen met, de landbouw en natuur. We zijn op zoek naar projecten die zich richten op het sluiten van kringlopen in de landbouw. Door kringlopen te sluiten kunnen landbouwpraktijken biologische processen ondersteunen die nutriënten, biomassa en water recycleren binnen het productiesysteem, wat leidt tot een efficiënter gebruik van hulpbronnen en minder afval. Kringlopen sluiten kan gebeuren op niveau van het landbouwbedrijf of op landschapsniveau.

De nieuwe oproep richt zich specifiek op projecten die de kringlopen in de landbouw sluiten. Dat wil zeggen dat landbouwpraktijken biologische processen ondersteunen om binnen hun productiesysteem te recycleren, met minder reststromen tot gevolg. Enkele voorbeelden: circulair gebruik van water, meer eigen voeders telen, minder kunstmest en meer stalmest…

Belangrijk is dat de projecten innovatief zijn, inspirerend, goede voorbeelden bieden en toepasbaar zijn op andere bedrijven, en zodoende de synergie tussen landbouw- en natuurdoelstellingen bevorderen.

Volgende aspecten zijn daarbij van belang:

  • Systeembenadering: bij het inzoomen op één aspect, mag de samenhang met de andere aspecten van het landbouwproductiesysteem niet uit het oog verloren worden.
  • Brongerichte maatregelen genieten de voorkeur.
  • De maatregelen/praktijken besteden aandacht aan rendabele landbouwpraktijken en kansen voor agrarische natuur.

Doelgroep:

Iedereen kan een projectvoorstel indienen.

Deelname aan de projectoproep

Projectvoorstellen mogen ingediend worden tot en met 8 september 2024. De gesubsidieerde projecten mogen van start gaan vanaf 1 januari 2025 en hebben een maximale duurtijd van 2 jaar. De maximale financiering vanuit de Vlaamse overheid bedraagt 20.000 euro per project. De organisatie die het project indient, moet zorgen voor een minimale eigen inbreng van 25% van het totale bedrag. Er kunnen maximaal 4 projecten gesubsidieerd worden.

Inschrijven

Om deel te nemen aan deze projectoproep volstaat het om het inschrijvingsformulier in te vullen en in te dienen via mail bij de afdeling PBM van het Departement Omgeving.

Na de selectie bezorgt de jury aan alle projectindieners een motivatie (of selectie van criteria) waarom ze wel of niet geselecteerd zijn. Meer info