Kernboodschappen uit SYSTEMIC-AGROCYCLE workshop “Fertilising products based on animal manure under the Nitrates Directive and Circular Economy”

06 juli 2018

Op 30 mei werd een workshop georganiseerd waar dieper werd ingegaan op de aanwezige kennis rond minerale stikstofbemestingsproducten die uit dierlijke mest teruggewonnen zijn.

Kernboodschappen uit SYSTEMIC-AGROCYCLE workshop “Fertilising products based on animal manure under the Nitrates Directive and Circular Economy”

Op 30 mei werd in Brussel een workshop georganiseerd waar samen met een 60-tal beleidsmakers en wetenschappers dieper werd ingegaan op de aanwezige kennis rond minerale stikstofbemestingsproducten die uit dierlijke mest teruggewonnen zijn.

Dit jaar is door JRC (Joint Research Centre), in opdracht van de Europese Commissie DG ENVI, de studie SAFEMANURE gestart waarin onderzocht wordt of bepaalde minerale meststoffen, afkomstig uit dierlijke mest, bovenop de limiet van 170 kg N/ha/jaar in nitraatgevoelige gebieden kunnen worden toegepast. Een eerste stap is het verzamelen van beschikbare informatie over deze producten, om dan te zien welke parameters via veldproefwerking of andere onderzoeksmethodes nog verder getest moeten worden.

Het doel van deze workshop was het aanleveren van reeds beschikbare informatie. Als voorbereiding op deze workshop werden verschillende ‘fact sheets’ van enkele ‘hoog prioritaire’ producten, teruggewonnen uit dierlijke mest, opgesteld, zoals ammoniumsulfaat, ammoniumnitraat, mineraalconcentraten en struviet. Elke fact sheet geeft een beeld van welke informatie over deze producten reeds beschikbaar is (techniek, kwaliteit, landbouwkundige en milieukundige waarde). Daarnaast kwamen verschillende conclusies en aanbevelingen voor de uitvoering van de JRC-studie als resultaat uit deze workshop. Lees hier deconclusies van deze workshop.

Vanuit SYSTEMIC wordt waar nodig verdere ondersteuning geboden aan JRC voor het verzamelen van informatie en inbreng van expertise ten behoeve van het SAFEMANURE project (2018-2020).

Deze workshop werd georganiseerd i.k.v. het SYSTEMIC project, i.s.m. het AGROCYCLE project.