Home  > Nieuws

Literatuurstudie bundelt alle kennis over dikke fractie na mestscheiding

11 september 2018

Dikke fractie, dat ontstaat na scheiding van drijfmest, is een kwalitatief mestproduct dat vaak nog onbekend is in de akkerbouw. Op de Vlaamse Mestdag werd in primeur de literatuurstudie “Waarde van dikke fractie na mestscheiding als bron van organische stof” voorgesteld. Zoals de titel al aangeeft, vat deze studie maar liefst 76 referenties samen over de techniek van mestscheiding, de samenstelling van dikke fractie, de bijdrage aan de opbouw van organische stof in de bodem en de wetgeving omtrent dikke fractie.

Literatuurstudie bundelt alle kennis over dikke fractie na mestscheiding

Dat het organische stofgehalte van de Vlaamse landbouwpercelen daalt, mag geen verrassing meer zijn. Om het koolstofgehalte op peil te houden, moet er elk jaar voldoende organisch materiaal worden aangevoerd, bijvoorbeeld uit dierlijke mest. Ruim 24 % van de akkerbouwers gebruikt minder dierlijke mest dan wettelijk toegelaten. Vaak aangehaalde knelpunten zijn de variabele samenstelling van dierlijke mest, dat bijgevoegde analyses als onbetrouwbaar worden gepercipieerd en dat transport middenin het bemestingsseizoen moeilijk te regelen valt.

Dikke fractie, na scheiding van runder-of varkensdrijfmest, is een interessante bron van organische stof. Het effectieve organische koolstofgehalte (EOC), dit is de hoeveelheid koolstof die 1 jaar na toediening nog overblijft in de grond en dus bijdraagt aan de opbouw van organische stof in de bodem, is bij dikke fractie rundermest zelfs 34 % hoger dan bij runderstalmest. Dikke fractie van varkensmest heeft dezelfde EOC-waarde als runderstalmest. “Bijkomend voordeel van dikke fractie is dat het gemakkelijker te transporteren is in vergelijking met drijfmest en dat het goedkoop kan worden opgeslagen,” aldus Annelies Gorissen van het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM).

In Vlaanderen komt steeds meer dikke fractie van mest beschikbaar, door de toegenomen mestscheiding. Dit is een gevolg van de gestegen mestverwerking en de toegenomen interesse van rundveehouders, maar ook varkenshouders, in de toepassing van de dunne fractie op het eigen bedrijf. Thomas Vannecke, VCM: “De gevormde dikke fractie wordt meestal afgevoerd naar een externe installatie voor compostering, droging of vergisting, waarna het eindproduct voornamelijk wordt afgezet in Frankrijk. Op deze manier worden grote hoeveelheden koolstof uit Vlaanderen geëxporteerd.”

Tijdens de Vlaamse Mestdag werd de literatuurstudie “Waarde van dikke fractie na mestscheiding als bron van organische stof” voorgesteld. De studie bevat alle beschikbare informatie over de techniek van mestscheiding, de samenstelling van dikke fractie, de bijdrage aan de opbouw van organische stof in de bodem en de wetgeving omtrent dikke fractie. De literatuurstudie kan gratis gedownload worden op de website van VCM.

Deze literatuurstudie werd geschreven in opdracht van het LEADER Haspengouw project “Dikke fractie als boost voor organische stof”, een project van het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking, Bodemkundige Dienst van België, PIBO Campus, PVL, Boerenbond en Danone met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), de Vlaamse Overheid en de provincie Limburg. Het project wil Haspengouwse akkerbouwers stimuleren om meer dikke fractie in plaats van kunstmest te gebruiken om op die manier het koolstofgehalte van de akkerpercelen op peil te houden.

Oproep

De projectpartners zijn nog op zoek naar Limburgse melkveehouders die hun mest door een mobiele scheider laten scheiden. Door stalen te nemen van de drijfmest, de dikke fractie en de dunne fractie wil men de mogelijke variatie in samenstelling in beeld brengen. De deelnemende melkveehouders krijgen de analyseresultaten gratis ter beschikking. Aanmelden kan via info@vcm-mestverwerking.be of via 050/73 77 72.

Meer informatie via Annelies Gorissen, projectleider (annelies.gorissen@vcm-mestverwerking.be of 0497 52 48 55)