Home  > Agenda

Uitnodiging Nitroman: Kick-off en bedrijfsbezoek

10 september 2020

NITROMAN organiseert op 10 september 2020 een kick-off meeting waarbij de stripping/scrubbing installatie van Detricon (IVACO) wordt bezocht. Het NITROMAN-project heeft als doel om de verdere ontwikkeling van nutriëntenrecuperatie uit dunne fractie van varkens -en rundermest of digestaat te verwezenlijken. Via stripping/scrubbing wordt ammoniak gerecupereerd uit de dunne fractie. Inschrijving voor de klankbordgroep voor alle updates en nieuws over NITROMAN is nog steeds mogelijk.

Programma 10 september

Bedrijfsbezoek IVACO (om 13u30)

Op 10 september 2020 brengen we met geïnteresseerden een bezoek aan het bedrijf van wijlen Ivan Tolpe (pionier in de mestverwerking). Op dit moment kan daar een pilootinstallatie voor de nutriëntenrecuperatie bezichtigd worden. Naast uitgebreide informatie over de stripping-scrubbing installatie, die ammoniakale stikstof uit mest omzet in een hoogwaardige stikstofmeststof, komen ook andere technieken zoals vergisting, compostering en zuivering van het effluent via constructed wetlands aan bod.

Met de stripping-scrubbing installatie die bezocht zal worden is de recuperatie van ammoniakale stikstof uit de dunne fractie van mest of digestaat mogelijk. Het proces van een stripping-scrubbing bestaat grofweg uit twee grote stappen. In een eerste stap komt door manipulatie van de pH en temperatuur van de mest, NH3 uit de mest en wordt opgevangen in het stripgas. 
Vervolgens, eenmaal het stripgas verzadigd is, gaat dit verder naar de scrubber die dezelfde werking heeft als een chemische luchtwasser. Het stripgas wordt namelijk gespoeld met een sterk zuur (zwavelzuur of salpeterzuur) waardoor er uiteindelijk een ammoniumzout wordt geproduceerd met een hoog stikstofgehalte.

U kunt zich inschrijven voor het bedrijfsbezoek via www.nitroman.be/inschrijvingkickoffmeeting.

Klankbordgroep: vanaf 10u00

Voorafgaand aan dit bedrijfsbezoek wordt een klankbordgroep georganiseerd waarbij het project wordt voorgesteld. De klankbordgroep start om 10u in het zaaltje ‘De Tap’ (Centrum ‘Ons Huis, Markt 3, Gistel). Indien u meer impact wenst op het NITROMAN project, bent u van harte welkom om deel te nemen aan de klankbordgroep. In deze workshops worden de knelpunten, die transitie van mestverwerking naar circulaire economie momenteel nog verhinderen, aangepakt. De knelpunten die binnen NITROMAN kunnen aangepakt worden zijn:

  • De technologische doorontwikkeling van piloot tot volle schaal installaties;
  • De economische haalbaarheid van de technieken die niet altijd vanzelfsprekend is;
  • De afzet van de producten die niet loopt zoals het hoort o.a. omdat de wensen van de eindgebruiker nog niet duidelijk zijn;
  • De publieke draagkracht;
  • De wetgeving die vooralsnog niet altijd strookt met de transitie naar een circulaire mestverwerking.

Tijdens de klankbordgroep zal ook het AMREWAS project aan bod komen. In dit project worden uit mest en digestaat meststoffen herwonnen via stripping en scrubbing, vervolgens wordt het effluent verder gezuiverd met een plant gebaseerd systeem (belucht rietveld). Zo wordt er waardevol vloeibaar ammoniumnitraat geproduceerd en loosbaar water. Het project onderzoekt de optimale wisselwerking tussen beide technologieën en bespreekt de resultaten zoals de ruimte die nodig is per m³ mest en de optimale recuperatiesefficiëntie aan ammoniak tijdens het stripping en scrubbing proces.

Via de klankbordgroep wordt u steeds op de hoogte gesteld van de laatste nieuws en updates omtrent NITROMAN. Inschrijven voor de klankbordgroep kan via www.nitroman.be/klankbordgroep.

Er worden gratis broodjes voorzien voor de deelnemers van de klankbordgroep tijdens het netwerkmoment na de meeting. Aansluitend start het bedrijfsbezoek om 13u30 in IVACO (Zevekote).

Blijf op de hoogte van het project via www.nitroman.be en de Facebookgroep.

Waarom meststoffen herwinnen?

Nutrientenrecuperatie uit mest beidt kansen tot een structurele oplossing voor het maatschappelijke vraagstuk van de mestoverschotten. Elf partners in de grensregio, waaronder twee bedrijven, proberen de nutrientenkringlopen zo lokaal mogelijk te sluiten door de mest te bewerken en herwonnen meststoffen te produceren. 

Het NITROMAN-project is een samenwerking tussen 7 Vlaamse (Inagro, VCM vzw, UGent, PSKW, Hooibeekhoeve, PVL Bocholt en Detricon) en 4 Nederlandse (NCM, DLV Advies, Rusthoeve en Strocon) partners.

Het doel van dit project is de verdere ontwikkeling van nutriëntenrecuperatie uit dunne fractie van varkens -en rundermest of digestaat te verwezenlijken. Er wordt gewerkt met twee marktrijpe technieken, namelijk de stripping/scrubbing en de membraanfiltratie, waarbij ook de napolijsting van het effluent (via constructed wetlands of membraantechnologie) verder in detail wordt bekeken. De werking van de producten (ammoniumzouten en mineralenconcentraten) in het veld zullen ook worden gedemonstreerd in vier veldproeven.

Nitroman wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.