Home  > Nieuws

VLAREM III (Afvalbehandeling): start evaluaties

25 september 2019

De evaluaties van de vergunningen van mestverwerkingsinstallaties in het kader van de publicatie van de BBT-conclusies (Best Beschikbare Technieken) voor afvalbehandeling (BREF Waste Treatment) zijn gestart. Meer info over het meerjarenprogramma kan worden teruggevonden via de volgende link: https://www.lne.be/gpbv-installaties.

 

VLAREM III (Afvalbehandeling): start evaluaties

Mestverwerkingsinstallaties vallen onder het toepassingsgebied van de BBT-conclusies voor afvalbehandeling (BREF Waste Treatment) als er meer dan 75 ton mest per dag biologisch verwerkt wordt. Als de biologische verwerking plaatsvindt in de tweede stap van het verwerkingsproces, bijvoorbeeld na fysische scheiding van dunne en dikke fractie, geldt de capaciteitsdrempel alleen op het biologische deel (dunne fractie). Bij een 80/20- verdeling van dunne en dikke fractie komt dit overeen met een jaarcapaciteit van meer dan 34.200 ton per jaar. Met de inwerkingtreding van de VLAREM-trein 2017 op 1 oktober 2019, zal naast andere rubrieken (zoals 28.4 opslag van 'andere' mest zoals spuiwater van een biologische luchtwasser), een rubriek (28.5) toegevoegd worden aan VLAREM II voor installaties die meer dan 75 ton mest per dag verwerken.

 

Bedoeling is dat geëvalueerde verwerkingsinstallaties binnen de vier jaar na publicatie van de BREF Waste Treatment dienen te voldoen aan de bijhorende BBT-conclusies, zijnde tegen augustus 2022. De gevolgen voor deze installaties hangen af van de vertaling van de BBT-conclusies in VLAREM III. De teksten van het VLAREM III-voorstel tot omzetting van de BBT-conclusies van de BREF WT, inclusief het verslag aan de Vlaamse Regering, zullen door de Afdeling GOP van het Departement Ruimtelijke Ordening overgemaakt worden aan het kabinet met het oog op een eerste principiële goedkeuring. Deze teksten zijn aangepast onder meer op basis van de opmerkingen die zijn ontvangen tijdens de publieke consultatie, waarbij ook VCM opmerkingen instuurde.

Deze teksten zijn voorlopig nog niet goedgekeurd door de Vlaamse Regering, maar gezien de GPBV-evaluaties van een hele reeks inrichtingen reeds starten, is er reeds een voorlopig aftoetsingsdocument opgesteld. Dit document wordt door de adviesverleners van de Afdeling GOP gebruikt bij de evaluaties.

Voor meer informatie hierover kan u contact opnemen met Thomas Vannecke