Home  > Nieuws

Kick-off NITROMAN

23 september 2020

Op 10 september 2020 vond de kick-off en eerste klankbordgroep van het project Nitroman plaats in Gistel. Centraal binnen Nitroman staan het herwinnen van minerale meststoffen uit lokale mestoverschotten. De uitdagingen, mogelijkheden en toekomstperspectieven werden besproken. Speciale aandacht was er voor de huidige knelpunten die de transitie naar een circulaire economie in de mestverwerking verhinderen.

Kick-off NITROMAN

Na de klankbordgroep werd de stripping-scrubbing installatie van Detricon op het varkensbedrijf IVACO bezocht. De techniek van stripping-scrubbing is één van de technieken die kan worden toegepast om naar een duurzame verwerking van mestoverschotten te gaan.

Nitroman is een Interreg Vlaanderen-Nederland project waarbij de nutriëntenrecuperatie van dunne fractie uit runder -en varkensmest centraal staat. Er wordt onderzocht of minerale meststoffen kunnen worden gewonnen uit de beschikbare, lokale mestoverschotten. Deze mestoverschotten worden verwerkt om als vervanging van kunstmest te gebruiken bij lokale akkerbouwers en groentetelers. De verwerking van deze overschotten wordt binnen het Nitroman-project uitgevoerd aan de hand van twee technieken, namelijk de stripping-scrubbing en de membraanfiltratie.

Er zijn duidelijk voordelen en mogelijkheden voor deze technieken. Uit de discussies blijkt dat er nog een aantal aandachtspunten zijn die verder uitgediept en uitgeklaard kunnen worden.

Zo wordt geopperd dat de focus bij recuperatie van meststoffen niet enkel op stikstof moet liggen, maar dat ook andere nutriënten belangrijk zijn, net als organische stof en water die in mest aanwezig zijn.

End-of manure statuut

Zowel landbouwers als verwerkers zijn ervan overtuigd dat op dit moment het end-of-manure statuut van RENURE-producten uit mest een belangrijke stap zou zijn in de transitie naar een circulaire landbouw. Het is afwachten tot dat de Europese Commissie de RENURE-criteria, opgesteld in het kader van de SAFEMANURE studie, uitgevoerd door JRC in opdracht van DG ENVI, vertaalt in beleid. Pas daarna kunnen de lidstaten deze criteria opnemen in de lokale mestwetgeving en zouden gebruikers hoogwaardige stikstofmeststoffen, zoals ammoniumzouten en mineralenconcentraten, kunnen toepassen boven de dierlijke norm (170 kg N/ha).

Ook de potentiële afzetmarkt van de producten van nutriëntenrecuperatie werd kritisch bekeken: onder welke vorm kunnen de producten op de markt gebracht kunnen worden, aan welke kwaliteit ze moeten voldoen, welke kwantiteit nodig is, etc….

Voor een goede afzetmarkt is een vlotte samenwerking tussen verschillende bedrijven en lijkt een bepaalde schaalgrootte noodzakelijk.

Klanbordgroep

Door de aanwezigheid van zowel Vlaamse als Nederlandse leden van de klankbordgroep werden ook de gelijkenissen en verschillen in het beleid in Vlaanderen en Nederland geduid en met elkaar vergeleken. De conclusies van deze gesprekken worden meegenomen in de opmaak van het concreet actieplan voor de transitie naar circulaire Vlaamse mestverwerking binnen realistische economische, ecologische en maatschappelijke randvoorwaarde in kader van Nutricycle Vlaanderen .

Indien in Nederland de recente kamerbrief van Minister Schouten rond ofwel 100% grondgebondenheid, ofwel 100% verwerking van mest goedgekeurd wordt, blijkt het gebruik van RENURE-producten goed te passen in het concept van 100% grondgebondenheid.

Binnen het project zal na het verder testen van beide technieken ook een tool opgemaakt worden waarbij de financiële haalbaarheid per landbouwer onder de loep kan genomen worden. Het verslag van de klankbordgroep is via volgende link beschikbaar.

Via de klankbordgroep worden de knelpunten die de transitie naar circulaire economie verhinderen aangepakt en besproken. Alle geïnteresseerde vertegenwoordigers uit de landbouwsector zijn dan ook welkom in deze klankbordgroep. Tijdens de duur van het project komt deze klankbordgroep op regelmatige basis samen om de stand van zaken van het project te bespreken, alsook om de evolutie van de knelpunten na te gaan. Inschrijven voor de klankbordgroep kan nog steeds via www.nitroman.be.

Nitroman wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.