Home  > Nieuws

Herbezinning van het Nederlandse mestbeleid

12 maart 2019

Op 14 Februari 2019 vond in het Nederlandse Arnhem het Nederlands Nationaal Mestcongres plaats. VCM was aanwezig in de zaal en in dit artikel wordt een samenvatting gegeven van de presentatie rond de "Herbezinning van het Nederlandse mestbeleid".

Herbezinning van het Nederlandse mestbeleid

De Nederlandse minister Schouten van LNV (landbouw, natuur en visserij) stelt de kringloopgedachte (circulaire economie) centraal in haar beleid.

Het Nederlandse mestbeleid wil in de toekomst meer inzetten op grondgebondenheid, gewasderogatie, afbouw van het kunstmestgebruik door volop te kiezen voor de kunstmestvervangers, de rol van de bodem versterken, verhogen van het burgerbewustzijn van de landbouwketen en finaal inzetten op technologie en big data.

Marjolijn Sonnema, directeur-generaal Agro van het ministerie van Landbouw kwam dit toelichten op het Nederlands Mestcongres op 14 februari 2019 te Arnhem.

De bedoeling is om “Niet meer zoveel mogelijk produceren voor de laagste prijs, maar zo verantwoord mogelijk produceren met zo weinig mogelijk grondstoffen en zo min mogelijke uitstoot”. Dat kan alleen als de boer hiermee een goede boterham kan verdienen, aldus Sonnema.

Ook moet er geïnvesteerd worden in het vergroten van het gezichtsveld van de burgers. Enkel een burger die betrokken is met hoe en wat er op zijn bord komt, zal dit meer waarderen en bewustere keuzes gaan maken.

Ze benadrukt dat de bodem kan gezien worden als wordt als spil/schatkamer/buffer voor nutriënten en grondstoffen en dat mest hierbij de verbinding is tussen veehouderij en akkerbouw die de kringloop kan sluiten. Om mest te valoriseren op een verantwoorde manier voor het milieu en met inbegrip van een duurzame landbouw is een herziening of “herbezinning” van het huidige mestbeleid in Nederland nodig. Het huidige stelsel moet eenvoudiger, duurzamer en circulair en op verschillende manieren wordt iedereen opgeroepen om ideeën over een nieuw mestbeleid te delen met het ministerie. Momenteel lopen er bijvoorbeeld verschillende vergaderingen met alle actoren en experten uit Nederland en het buitenland.

Antwoord op mestfraude

De nieuwe mestwet in Nederland moet er ook voor zorgen dat mestfraude minder aantrekkelijk wordt. Er zal gefocust worden een handhaving gericht op specifieke gebieden en schakels met de meeste overtredingen maar ook op een invoering van digitale registratie. Er wordt overwogen om in 2021 ook bij het uitrijden van mest digitale registratie verplicht te stellen. Deze digitale registratie kan leiden tot administratieve vereenvoudigingen maakt het ook eenvoudiger om preciezer en beter te bemesten, waardoor de handhaving ook makkelijker is.

Een herbezinning van het mestbeleid zal echter ook keuzes vragen. Als er wordt ingezet op kunstmestvervangers zal bijvoorbeeld een verandering nodig zijn in de Europese regelgeving, die het gebruik van alternatieve producten voor kunstmest regelt. Hiermee is Nederland volop bezig in zijn piloot project rond mineralenconcentraten.

Tegen het einde van het jaar zou het nieuwe mestbeleid zijn definitieve vorm moeten gekregen hebben, daarna volgt nog het politieke overleg.