Home  > Nieuws

Opzet keurmerk voor mest in Nederland: “KeurMest”

12 maart 2019

Op 14 Februari 2019 vond in het Nederlandse Arnhem het Nederlands Nationaal Mestcongres plaats. VCM was aanwezig in de zaal en geeft hieronder een korte samenvatting van de presentatie over de “Keurmest”.

Opzet keurmerk voor mest in Nederland: “KeurMest”

Het afgelopen jaar staken heel wat berichten te kop op over mestfraude in Nederland. Het antwoord van de sector werd op het Nederlandse mestcongres voorgesteld door de oprichters van een keurmerk voor de eerlijke mestketen.

Johan Mostert (Cumela), Ruud Huirne (Rabobank) en Claude van Dongen (LTO Nederland) vertelden dat met het oprichten van “Keurmest” de sector het probleem zelf in handen neemt en op een eenvoudige manier kan bijdragen aan een beter imago van de mestsector en een eerlijke mestketen.

Stap één: gedragscode “Keurmest”

De eerste stap is de gedragscode Keurmest. Ondertekenaars (mestverwerkers, veehouders, akkerbouwers, loonwerkers, adviseurs,…) verklaren hiermee dat zij naar eer en geweten zorgvuldig en volgens de regels met mest omgaan. Een handtekening helpt om deze mensen die het goed doen in de mestsector een gezicht te geven.

Voorlopig zet je nog vrijblijvend een handtekening onder de gedragscode voor €2,50, zoals reeds 160 dit al deden. Momenteel zijn nog niet alle partijen in de mestketen even goed vertegenwoordigd, de ondertekenaars maken namelijk vooral deel uit van de mestdistributiebedrijven. De meeste mestverwerkers en veehouders zien momenteel het nut nog niet van het ondertekenen en het hele “Keurmest”-gebeuren aangezien zij zelf weten of ze al dan niet goed bezig zijn en hiervoor geen externe bevestiging nodig achten. Ze vrezen ook dat dit een voorbode is van meer en strengere regels.

De voorstelling van de voorziene volgende stappen in een verdere “Keurmest” lijken dit echter gedeeltelijk te bevestigen, door middel van bijvoorbeeld het invoeren van een certificeringsysteem (stap 3).

Tweede stap: bewustwording en elkaar durven aanspreken

In een tweede stap moet “Keurmest” nog meer bewustwording van alle ketenpartners creëren. Ondertekenaars van de Keurmest gedragscode nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun mest, kunnen zo beter zien met wie ze zich organiseren,. maar durven elkaar ook sneller aanspreken als het beter kan.

Dit wordt nog versterkt door bijscholing en het tonen van transparante nutriëntenbalansen van dier tot land. Er zullen eveneens ranges opgelijst worden van nutriëntengehaltes in dierlijke mest, waarbij ieder zelf kan nagaan of bepaalde gehaltes realistisch zijn in de verkregen mest. Forfaitaire normen moeten aansluiten bij werkelijke gehaltes en er moet ruimte zijn om natuurlijke schommelingen – door bijvoorbeeld een droge zomer – in gehaltes recht te doen.

Derde stap: certificeringsysteem

In een derde stap zullen deze ranges geverifieerd worden, door het op poten zetten van een heus certificeringsysteem van de hele mestketen. Deze integrale certificering zit er deze zomer aan te komen zegt Ruud Huirne, voorzitter van stichting Mestafzetcontrole die zich zal focussen op het oprichten van dit certificeringsysteem. Dit systeem zal zo goed mogelijk worden aangesloten op de Kringloopwijzer of andere bestaande managementsystemen. Een verregaande digitalisering zal zorgen voor een lagere administratieve last voor alle partijen en minder verwarring en fouten door handgeschreven bronnen.

Acht werkgroepen werken samen met Kiwa (kwaliteitservices) aan het ontwerpen van een certificeringssysteem voor melkvee-, varkens-, kalver- en pluimveehouderij, voor loonwerkers en intermediairs, voor bewerkers en verwerkers, voor de akkerbouw en voor de vollegrondsgroenteteelt.

Voordelen én voorwaarden voor ondertekenaars nu en in de toekomst?

Het uiteindelijke doel is dat het mestoverschot op plaatsen waar het nodig is kan ingezet worden, na een correcte manier van bewerken of verwerken van de mest waarbij transparantie centraal staat.

De certificeringsysteem zal uiteindelijk zekerheid bieden aan afnemers van de mest en geeft een boost aan het positieve imago van de aanbieders en distributiebedrijven naar de buitenwereld toe en hopelijk hierdoor ook een hogere waarde van de gecertificeerde “Keurmest”.

Bij de certificering horen echter ook audits en sancties. Als iets niet in orde is, volgt een verbetertraject. Uiterste sanctie zal zijn: schorsing of zelfs uitsluiting, waardoor je geen zaken meer kunt doen met andere gecertificeerde bedrijven, geen nieuwe lening meer bij de Rabobank krijgt en geen lid meer kunt zijn van LTO, POV of Cumela. De handhaving zal echter nog steeds door de overheid gebeuren.


Onrechtstreeks houdt het dus in dat alle 40.000 bedrijven die met mest te maken hebben, zich verplicht zullen voelen om hiermee in te tekenen en zich aan de regels van Keurmest te houden.