Home  > Nieuws

Nieuwe Europese Meststoffenverordening goedgekeurd: duiding door VCM

05 april 2019

Het Europees Parlement bekrachtigde op 27 maart het wetgevingsakkoord dat met de EU-landen over de nieuwe Europese Meststoffenverordening bereikt werd. Daardoor zal het in de toekomst gemakkelijker worden om meststoffen uit biologisch afval of organisch materiaal vrij op de Europese markt te verhandelen. De aanpassingen aan de bestaande meststoffenverordening zullen wel pas geïmplementeerd worden vanaf 2022. Momenteel worden de teksten vertaald naar de talen van de lidstaten. Binnen drie maanden wordt de publicatie van alle versies verwacht, waarna VCM in een nieuwe nieuwsbrief meer informatie over de inhoud van deze nieuwe wetgeving kan geven.

 
 
Nieuwe Europese Meststoffenverordening goedgekeurd: duiding door VCM

De huidige Europese meststoffenverordening (EU2003/2003) omvat uitsluitend regels voor de handel van chemische/minerale meststoffen; deze werd nu uitgebreid naar organische meststoffen, bodemverbeterende middelen en maakt het gebruik van gerecycleerde materialen (vb. compost, digestaat, producten afgeleid uit dierlijke bijproducten, etc.) voor de productie van meststoffen mogelijk.

 

Wat is de verwachte impact op de Vlaamse mestverwerkingssector?

De lijst van de bestanddelencategorie (Component Material Category 11) “gehygiëniseerde dierlijke bijproducten”, waar bijvoorbeeld gehygiëniseerde dikke fractie van varkensmest toe zou kunnen behoren, zijn nog niet opgesteld. Dit kon pas gebeuren na goedkeuring van het wetgevingsakkoord. Het is dus nog even afwachten voor welke Vlaamse mestverwerkingsproducten de nieuwe Europese meststoffenverordening van toepassing zal zijn. VCM volgt dit verder op. Verwacht wordt dat het voornamelijk zal gaan om producten met een hoog drogestofgehalte, dus geen vloeibare mesttypes. Deze wetgeving kan in dat geval van belang zijn voor de Vlaamse mestverwerkers die wensen hun producten vrij te verhandelen binnen Europa (gelijke regels voor elk land). Belangrijk is dat deze wetgeving optioneel is; handel via nationale wetgeving (zoals de NF U normen in Frankrijk) blijft mogelijk. Een producent kan dus kiezen of hij wil voldoen aan de nieuwe Fertiliser Regulation, en hierbij een CE-label voor de product(en) wil behalen.

 

Wat houdt de nieuwe meststoffenverordening NIET in?

Het is belangrijk op te merken dat de meststoffenverordening gaat over het verhandelenvan meststoffen in de EU; het gebruikvan producten uit de verwerking van dierlijke mest wordt geregeld in de Nitraatrichtlijn.

De Nitraatrichtlijn stelt dat dierlijke mest, ook na verwerking, steeds toegepast moet worden binnen de 170 kg N/ton in nitraatgevoelige gebieden. Het project SAFEMANURE, dat door het Joint Research Centre wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie, zal de criteria voor veilig gebruik van gerecupereerde meststoffen onderzoeken. Daarna mogen we verwachten dat de resultaten ook omgevormd worden naar concrete en uniforme regelgevingen. De eerste onderzoeksresultaten van SAFEMANURE worden eind 2019 verwacht en zullen voorgesteld worden op ManuREsource2019 in Hasselt.

Lees meer