Home  > Nieuws

Mengen digestaat

02 april 2019

In sommige FOD-ontheffingen van gedroogd digestaat is bij de algemene voorwaarden nog de beperking opgenomen dat het product niet gemengd mag worden met meststoffen, organisch bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib voor valorisatie.

Mengen digestaat

Houders van een ontheffing voor gedroogd digestaat die organische of anorganische meststoffen of bodemverbeterende middelen willen opmengen met dit product en verschillende gedroogde digestaatproducten in de handel willen brengen, moeten hiervoor nieuwe ontheffingen voor de mengsels aanvragen. Een meststoffenfirma die gedroogd digestaat als ingrediënt voor een organische meststof of bodemverbeterend middel wil gebruiken (via opmengen dus), en die dit in België wil verhandelen, kan hiervoor bijgevolg bij de FOD een ontheffing aanvragen voor zijn mengsel. Ook in de toekomstige Europese Meststoffenwetgeving kan gedroogd digestaat als onderdeel van een organische meststof of bodemverbeterend middel worden gebruikt. Het is bijgevolg niet relevant dat een verbod op mengen nog langer als gebruiksbeperking bij de ontheffing wordt opgenomen.

VLACO liet weten dat na overleg met de FOD is afgesproken dat deze gebruiksbeperking op eigen verzoek van de producent van het gedroogd digestaat (en houder van de FOD-ontheffing) kan geschrapt worden. De houder van de ontheffing dient de aanvraag tot schrapping van deze gebruiksbeperking te doen bij de FOD.

Bron: VLACO