Home  > Nieuws

Oproep: toepassing meststoffen gerecupereerd uit dierlijke mest in Vlaanderen

05 augustus 2019

Momenteel onderzoekt de VCM Werkgroep ‘Transitie Mestverwerking’ voor welke (stikstof)meststoffen uit dierlijke mest een groepsafwijking aangevraagd zou kunnen worden via het kabinet van de landbouwminister, zodat deze binnen de wettelijke bepalingen maar buiten de gebruiksruimte voor stikstof uit dierlijke mest, toegepast kunnen worden. In Nederland lopen reeds twee dergelijke pilootprojecten, nl. ‘Mineralenconcentraten’ en ‘Kunstmestvrije Achterhoek’, waar mineralenconcentraten van een beperkt aantal bedrijven, mits specifieke randvoorwaarden en strikte monitoring, toegepast kunnen worden boven de 170 kg dierlijke N/ha/jaar op een beperkt areaal.

Oproep: toepassing meststoffen gerecupereerd uit dierlijke mest in Vlaanderen

Het realiseren van een transitie in de mestverwerking naar een circulaire economie, vergt zowel van de sector als de overheid grote inspanningen. Daarom heeft het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking op basis van input uit de Werkgroep Transitie in 2017 een visienota opgesteld. Eén van de knelpunten voor de transitie is dat de meststoffen gerecupereerd uit dierlijke mest de status dierlijke mest blijven behouden en dus binnen de 170 kg dierlijke N/ha/jaar voor dierlijke mest toegepast moeten worden. 

Graag nodigen wij alle initiatiefnemers, mestverwerkers, constructeurs,… die in Vlaanderen een meststof produceren uit dierlijke mest, en dit wensen te gebruiken in Vlaanderen als kunstmestvervanger gezien de kunstmesteigenschappen (hoge werkzaamheid stikstof, laag koolstofgehalte,…), om zich voor 15 augustus aan te melden en een uitgebreid dossier in te dienen via info@vcm-mestverwerking.be voor 15 september 2019. In dit dossier vermeldt u relevante gegevens over de installatie(s) en de geproduceerde meststoffen. Meer informatie over de mogelijke samenstelling van zo’n dossier vindt u via deze link.

Op basis van de ingestuurde informatie zal de Werkgroep transitie, samen met kennis- en proefcentra in Vlaanderen, nagaan voor welke producten eventueel een groepsafwijking aangevraagd kan worden bij het kabinet van de Minister van Landbouw. VCM zal u later meedelen of uw product al dan niet meegenomen wordt in de aanvraag.

Merk op dat de eventuele goedkeuring van een dergelijke afwijking afhangt van de kwaliteit van de aanvraag (voldoende gegevens over installaties, product,…), de voorgestelde randvoorwaarden en monitoring. Ook zal een beperking van het aantal producten, betrokken bedrijven en areaal cruciaal zijn om een goedkeuring mogelijk te maken.

De aanvraag voor een groepsafwijking staat los van het SAFEMANURE project, waarin het Joint Research Centre op dit moment in opdracht van de Europese Commissie de criteria voor veilig gebruik van gerecupereerde meststoffen onderzoekt. Dit onderzoek kan op lange termijn de toepassing van gerecupereerde meststoffen bovenop de 170 kg dierlijke N/ha/jaar mogelijk maken.